Nyhetsarkiv

Gratis kommunalt wifi utreds av Konkurrensverket

Helsingborgs stad erbjuder gratis wifi i stadskärnan. Nu granskar Konkurrensverket om Helsingborgs tjänst med gratis wifi-uppkoppling...

2014-10-30 · Läs mer

Konkurrensverket betonar vikten av långsiktighet i valfrihetssystemet

När reglerna i hälso- och sjukvårdslagen ändras så att landstingen slutar... Det betonar Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2014-10-29 · Läs mer

Arbetet med att ge upphandlingsstöd fortsätter

Nästa år bildas en ny myndighet som ska ta hand om det samlade... Konkurrensverket har fått flera frågor om vad som händer med stödfrågorna fram...

2014-10-27 · Läs mer

Ny organisation för upphandlingsstödet

Regeringen har i sin budget för 2015 aviserat att en ny organisation för ett... Förändringarna innebär bland annat att uppdraget för Konkurrensverket och...

2014-10-23 · Läs mer

Konkurrensverket bekräftar utredning av Bankföreningen

Konkurrensverket utreder för närvarande om Svenska Bankföreningen genom... 1 § konkurrenslagen och artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens...

2014-10-18 · Läs mer

Konkurrensverket ser över status för användningen av e-upphandling

Konkurrensverket genomför i dagarna en enkätundersökning om användningen av... Svaren kommer att ligga till grund för Konkurrensverkets regeringsuppdrag...

2014-10-17 · Läs mer

Frukostseminarium: Nya upphandlingslagstiftningen – nyheter och utmaningar

Den 28 oktober bjuder Konkurrensverket in till ett frukostseminarium där...

2014-10-16 · Läs mer

Konkurrensverket stöder förslag om central informationshantering på elmarknaden

Ett centralt system för informationshantering på elmarknaden är den mest lämpade... Energimarknadsinspektionens redovisade bedömning och förslag får stöd av...

2014-10-16 · Läs mer

Diskriminering skadar företagets konkurrenskraft

Fredrik Heyman vid Institutet för Näringslivsforskning har... Medförfattare till rapporten är Pehr-Johan Norbäck samt Lars Persson.

2014-10-10 · Läs mer

Forskningsrapport: Personlighetsdrag har betydelse vid kartellverksamhet

Magnus Söderberg vid CERNA Mines ParisTech har...

2014-10-07 · Läs mer

Regeln om skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift bör ändras

Konkurrensverket måste i vissa fall ansöka om upphandlingsskadeavgift (böter) –... Detta är fel, anser Konkurrensverket...

2014-10-06 · Läs mer

Mer flexibilitet i nya upphandlingsregler

Skapa mer flexibilitet för upphandlande myndigheter... Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen inför de...

2014-10-01 · Läs mer

Ett samlat stöd för hållbar och effektiv offentlig upphandling

Konkurrensverket har nu samlat upphandlingsstödet. Den nya organisationen med dess breda kompetens innebär att stöd... Det framgår av Konkurrensverkets rapport till regeringen.

2014-09-29 · Läs mer

Konkurrensverket ger sin syn på bredband för Sverige i framtiden

Konkurrensverket har besvarat remissen avseende betänkandet ”Bredband för... Konkurrensverket framhåller att utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur även i...

2014-09-26 · Läs mer

Projektstart: Kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling

Konkurrensverket startar ett projekt för att klargöra vilka krav som kan ställas...

2014-09-26 · Läs mer

Konkurrensverket genomförde gryningsräder i miljö- och avfallsbranschen

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av...

2014-09-22 · Läs mer

Ny forskarrapport: Funktionsupphandling leder till innovationer

Genom att upphandla funktion i stället för att detaljerat beskriva produkter... Det framgår av en ny forskningsrapport som professor Charles Edquist vid Circle...

2014-09-11 · Läs mer

Goda råd till byggupphandlare i ny forskarrapport

Konkurrens och samarbeten är inte mål i sig... Det framhåller de två forskarna Per Erik Eriksson och John Hane i en...

2014-09-10 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar granskningen av Helsingborgs stads säljverksamhet

Efter kommunala Helsingborgs hamns försäljning av dotterbolaget InPort...

2014-09-04 · Läs mer

Konkurrensverket står nu rustat för ett stärkt upphandlingsstöd

Med ett breddat uppdrag... Regeringsuppdraget att förbereda överföring av uppgifter för att samla det... Slutredovisning av resultatet har i dagarna lämnats in till Regeringen.

2014-09-01 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar dom mot Statens servicecenter

Ska myndigheter få göra direktupphandlingar när de har tilldelats ett uppdrag... Konkurrensverket anser att det finns ett behov av ett vägledande avgörande i... Därför överklagar Konkurrensverket förvaltningsrättens dom i målen om...

2014-08-19 · Läs mer

Konkurrensverket avråder ändring i Presstödsförordningen i brist på konsekvensanalys

Konkurrensverket har lämnat ett remissyttrande angående ett förslag till ändring... Eftersom förslaget saknar en analys av konsekvenserna för tidningar utan...

2014-08-18 · Läs mer

Konkurrensverket yrkar nytt tillfälligt domstolsförbud mot mäklaraffär

Konkurrensverket gick den 17 juni till domstol för att få ett förbud mot... Swedbank-koncernen äger idag Fastighetsbyrån och har köpt konkurrenten Svensk... Affären innebär att Swedbank får kontroll över landets två största kedjor för... Det skulle påtagligt hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader och...

2014-07-25 · Läs mer

Konkurrensverket stämmer företag inom flyttbranschen för otillåtet samarbete

Konkurrensverket stämmer tre företag inom flyttbranschen för att de avtalat om... Konkurrensverket kräver att flyttföretagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor...

2014-07-15 · Läs mer

Konkurrensverket förordar ett samlat ansvar för PSI-lagens tillämpning

I ett yttrande till Socialdepartementet framhåller Konkurrensverket att...

2014-07-11 · Läs mer

Malmö kommun döms till högre böter för upprepade upphandlingsfel

Det ska utgå en högre avgift för upphandlande myndigheter som tidigare har dömts... Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö som har lämnat fullt bifall till...

2014-07-10 · Läs mer

Konkurrensverket ser positivt på översyn av regelverk för medicinskt ansvarig sjuksköterska

Konkurrensverket har gjort en uppföljning av ett ärende där det tidigare...

2014-07-10 · Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer för hållbar upphandling

Sedan den 1 juli är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar upphandling en... Konkurrensverket har tagit fram riktlinjer som ger en rättslig och praktisk...

2014-07-09 · Läs mer

Uppdrag för att höja kompetensen om livsmedelsupphandlingar

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetenshöjande...

2014-07-03 · Läs mer

Underlätta en giftfri miljö i förskolan – nytt uppdrag för Konkurrensverket

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram kriterier för... I uppdraget ingår också att ta fram stödmaterial till upphandlare och inköpare.

2014-07-03 · Läs mer

Att skapa inköpsorganisationer i världsklass

En strategisk och ändamålsenlig organisation kan använda inköpsverksamheten för... För att nå dit är det viktigt att ha en tydlig koppling till visioner och... Det framhöll generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensverkets seminarium i...

2014-07-03 · Läs mer

Stefan Attefall om offentliga inköp

Möt Statsrådet Stefan Attefall, ansvarig för offentlig upphandling...

2014-07-02 · Läs mer

Nya böteskrav mot Akademiska Hus

Akademiska Hus fortsätter att genomföra inköp utan att följa lagen om offentlig... Konkurrensverket vänder sig därför, för tredje gången på tre år...

2014-07-02 · Läs mer

Stockholms läns landsting döms att betala upphandlingsböter

Det är inte tillåtet att göra omfattande ändringar i ett tidigare upphandlat... Det konstaterar Förvaltningsrätten i Stockholm som har lämnat fullt bifall till...

2014-07-02 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I enlighet med överenskommelse vid Sveriges anslutning till EU ska...

2014-07-01 · Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen ger vägledning om upphandlingsreglerna

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast vissa principer om... Domen handlar om ett mål mellan Konkurrensverket och fem kommuner i Värmland där...

2014-07-01 · Läs mer

Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling

Från och med den 1 juli är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar... Dokumentet behandlar flera olika faktorer som myndigheter bör ta hänsyn till för...

2014-07-01 · Läs mer

Nya regler för direktupphandling

Den 1 juli 2014 träder nya regler i kraft gällande direktupphandling. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av...

2014-07-01 · Läs mer

Konkurrensaspekter av kapitalkrav bör beaktas

I ett yttrande till Finansinspektionen betonar Konkurrensverket vikten av att i...

2014-06-23 · Läs mer

Konkurrensverket går till domstol för att stoppa mäklarkoncentration

Konkurrensverket går till domstol för att få ett förbud mot Swedbank Franchises... Affären skulle påtagligt hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader. Det skulle försämra situationen för fastighetsmäklarnas kunder...

2014-06-17 · Läs mer

Kalmar kommun ändrar krav i uppförandekod

Konkurrensverket har tidigare konstaterat att Kalmar kommuns krav på att... Nu har Konkurrensverket gjort en uppföljning av ärendet och fått besked om att...

2014-06-17 · Läs mer

Yttrande om teleundantaget i lagen om offentlig upphandling

Det så kallade teleundantaget i lagen om offentlig upphandling gäller inte om en... Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till förvaltningsrätten. Frågan har uppkommit i ett mål om överprövning mellan Net at Once Sweden AB och...

2014-06-16 · Läs mer

Erkänn eller betala!

Kartellbildningar är ett problem inom flera branscher. Konkurrensverket arbetar kontinuerligt med att avslöja de inblandade. En av er kan gå helt fri. Men bara en...

2014-06-16 · Läs mer

Malmös upprepade upphandlingsfel ger högre böteskrav

Malmö kommun krävs på 325 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för en... Eftersom Malmö kommun tidigare har bötfällts för otillåten direktupphandling är...

2014-06-13 · Läs mer

Miljöstyrningsrådet blir en del av Konkurrensverket

Den 11 juni fattade riksdagen beslut om att flytta Miljöstyrningsrådets...

2014-06-12 · Läs mer

Dom mot Akademiska Hus att följa upphandlingsreglerna

Det statliga bolaget Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling när... Det har Förvaltningsrätten i Umeå beslutat. Bolaget döms nu att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter...

2014-06-10 · Läs mer

Konkurrensverket och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Konkurrensverket och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om... Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd...

2014-06-05 · Läs mer

Stiftelse följde inte upphandlingsreglerna

När Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF... Det menar Konkurrensverket som i ett beslut slår fast att SSF utgör ett...

2014-06-04 · Läs mer

Höjd gräns för direktupphandling

Den 28 maj beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om höjda belopp...

2014-06-04 · Läs mer

Konkurrensverket är inget rundningsmärke

I en artikel i Svenska Dagbladet 3 juni ifrågasätts Konkurrensverkets granskning... Konkurrensverket utredde och lämnade affären utan åtgärd vilket får SvD:s... Tyvärr tycks det vara artikelförfattaren som missuppfattat rätt mycket.

2014-06-03 · Läs mer

Svenska Kroppskulturförbundet ändrar tillämpning av lojalitetsregel

Konkurrensverket välkomnar att Svenska Kroppskulturförbundet, SKKF...

2014-06-02 · Läs mer

Konkurrensverket: Systembolaget omfattas av upphandlingsreglerna

Konkurrensverket har uppmanats av Förvaltningsrätten i Stockholm att yttra sig i... Konkurrensverket anser att statliga Systembolaget är ett offentligt styrt organ...

2014-05-26 · Läs mer

Nya miljoner till forskning om konkurrens och upphandling

Mer än tre miljoner kronor till forskning om konkurrens och offentlig... Konkurrensverket har fördelat forskningsbidrag till åtta nya projekt...

2014-05-26 · Läs mer

Konkurrensverket ingriper inte mot avgifter för taxiframkallning på Arlanda

Svenska taxiförbundet och tre taxiföretag har lämnat in klagomål till...

2014-05-23 · Läs mer

Herrljunga krävs på upphandlingsböter

Herrljunga kommun har brutit mot upphandlingsreglerna genom att fortsätta att... Nu går Konkurrensverket till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift...

2014-05-22 · Läs mer

Forskningsrapport om kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve vid Linköpings universitet har... De har också tittat på hur kostnadsinformationen kan användas som underlag i...

2014-05-20 · Läs mer

Konkurrensverket ingriper inte mot SJ:s vägran att ge MTR tillgång till webbplats

Utredningen har inte visat att SJ:s vägran att sälja MTR:s fjärrtågbiljetter på...

2014-05-19 · Läs mer

Inget ingripande mot Försvarets materielverk

Försvarets materielverks samarbetsavtal med den norska myndigheten Forsvarets...

2014-05-16 · Läs mer

Klartecken för TeliaSoneras förvärv

Efter att ha genomfört en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att... Det innebär att affären kan genomföras.

2014-05-14 · Läs mer

Steg på vägen mot ett upphandlingsstöd i världsklass

Det nya och bredare uppdrag som Konkurrensverket fått med ansvaret att bygga upp... Vid ett seminarium nyligen under rubriken ”Strategisk offentlig upphandling”...

2014-05-14 · Läs mer

Tillsynsarbete mot offentlig säljverksamhet ledde till positiva effekter

Det kommunalägda bolaget Skelleftebuss AB förbjöds i en dom från Stockholms... Enligt Konkurrensverkets uppföljning av domen har förbudet lett till positiva...

2014-05-14 · Läs mer

Konkurrensverket stöder fortsatt utredning för fossilfri fordonstrafik

Enligt Konkurrensverket är det nödvändigt att regelverk... Det framgår av Konkurrensverket yttrande till regeringen.

2014-05-14 · Läs mer

Bra med utökad valfrihet för brukarna

Konkurrensverket ser positivt på en utökad valfrihet och stödjer därför... Konkurrensverket avstyrker dock utredningens förslag eftersom utredningen om hur...

2014-05-12 · Läs mer

Bäst värde är inte alltid lägsta pris

Bästa värde är inte alltid lägsta pris när kommuner och myndigheter gör sina... Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

2014-05-08 · Läs mer

Konkurrensverket välkomnar förslag till ny elnätsreglering

Konkurrensverket stöder förslag om ny beräkningsmetod i...

2014-05-06 · Läs mer

Eskilstuna kommun döms att betala upphandlingsböter

Förvaltningsrätten i Linköping har bifallit Konkurrensverkets begäran om att...

2014-04-28 · Läs mer

Mer stöd och effektiv tillsyn

Konkurrensverkets nya organisation erbjuder ett samlat och mer slagkraftigt... Det framhöll Hanna Witt, avdelningschef för tillsynsavdelningen...

2014-04-24 · Läs mer

Bra med särskilda domstolar för konkurrensrätt

Konkurrensverket är positivt till ett förslag om att prövning av... Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till Justitiedepartementet.

2014-04-14 · Läs mer

Konkurrensverket hade rätt om bredbandstjänster

Konkurrensverket behöver inte betala rättegångskostnaden efter att ha dragit... Detta eftersom tingsrätten bedömer att Konkurrensverket skulle ha vunnit målet...

2014-04-11 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar gym-dom

Trots att domstolen konstaterar att Badanstalten i Strömstad bedriver olaglig... Konkurrensverket, som driver fallet, kommer att överklaga domen.

2014-04-09 · Läs mer

Hållbarhet i fokus för upphandlingsstödet

Det går bara att tillhandahålla ett samlat upphandlingsstöd i världsklass om det... Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

2014-04-08 · Läs mer

Forskningsrapport om effekter av företagsförvärv på drivmedelsmarknaden

Docent Mattias Ganslandt och ekonomie master Gunilla Rönnholm vid Center for...

2014-04-08 · Läs mer

Haninge Bostäder får böter på tio miljoner

Det är inte tillåtet för ett kommunalt bolag att kringgå upphandlingsreglerna... Det slår förvaltningsrätten fast i en dom mot Haninge Bostäder och går därmed...

2014-04-04 · Läs mer

Fel av kommun att konkurrera med privata företag

Borås kommuns Servicekontor förbjuds att sälja tjänster till andra än den egna... Stockholms tingsrätt går helt på Konkurrensverkets linje i en dom som innebär...

2014-03-31 · Läs mer

Konkurrensverket bekräftar gryningsräder i miljö- och avfallsbranschen

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av...

2014-03-26 · Läs mer

Västra Götalandsregionen får inte direktupphandla med stöd av EUF-fördraget

Konkurrensverket har i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i ett mål... 2 i EUF-fördraget medför att myndigheter får göra direktupphandlingar utan att...

2014-03-26 · Läs mer

Upphandlingsböter för Landstinget Kronoberg

Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit Konkurrensverkets ansökan om att...

2014-03-21 · Läs mer

Konkurrens leder till tillväxt, innovation och effektivare offentlig sektor

Konkurrens och konkurrenspolitik bidrar till ekonomisk tillväxt...

2014-03-20 · Läs mer

Fördjupad undersökning av förvärv i mäklarbranschen

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att...

2014-03-18 · Läs mer

Konkurrensverket föreslår ökade valmöjligheter för idrottsföreningar

I en skrivelse till Kulturdepartementet föreslår Konkurrensverket att...

2014-03-13 · Läs mer

Växjö kommun döms att betala upphandlingsböter

Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit Konkurrensverkets begäran om att Växjö... Avtalen gällde bland annat krossning av berg- och asfaltsmassor och...

2014-03-13 · Läs mer

Fördjupad undersökning av förvärv på telekommarknaden

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att...

2014-03-10 · Läs mer

Ett steg mot ett upphandlingsstöd i världsklass

Nu tas ytterligare ett steg i arbetet för att nå ett samlat upphandlingsstöd. Den verksamhet som hittills legat på Kammarkollegiets upphandlingsstöd kommer...

2014-03-03 · Läs mer

Välfärd genom väl fungerande marknader

Konkurrensverkets vision lyder ”Välfärd genom väl fungerande marknader”. Enligt Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom...

2014-02-24 · Läs mer

Tillfälligt stopp för Swedbanks ökade inflytande i Hemnet

Konkurrensverket stoppar tillfälligt Swedbank att agera via Svensk... Beslutet är ett sätt att förhindra att integrationen mellan Swedbank och Svensk...

2014-02-20 · Läs mer

Klargörande om tillämpliga regler för upphandlingar som både avser ramavtal och vanligt tjänsteköp

I ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping framhåller Konkurrensverket att... i lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämpliga på upphandlingar som...

2014-02-24 · Läs mer

Upphandlingsskadeavgift mot Falu kommun prövas i högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i målet om... Domstolen ska nu pröva hur stor upphandlingsskadeavgift som ska dömas ut.

2014-02-20 · Läs mer

Landstinget Kronoberg krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver att Landstinget Kronoberg ska dömas att betala 200 000... Det var en upphandling av konsulttjänster som gjordes utan att reglerna följdes.

2014-02-06 · Läs mer

Presstödet bör avvecklas på sikt

Konkurrensverket har yttrat sig över Presstödskommitténs slutbetänkande "Översyn...

2014-02-05 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar friande beslut mot SJ

Ny reviderad text den 4 februari 2014: I ett beslut från Förvaltningsrätten i...

2014-02-03 · Läs mer

Kommuner får inte snedvrida konkurrensen

Kommuner får inte agera osjyst mot privata företag. Det framgår av Marknadsdomstolens dom mot Räddningstjänsten Dala Mitt som ger... Domstolen har helt gått på Konkurrensverkets linje i sin dom.

2014-01-31 · Läs mer

Bra med redovisningscentraler för taxi

Konkurrensverket välkomnar utredningens förslag att införa regler som innebär... Samtidigt avstyrks förslaget att upphäva möjligheten att bevilja undantag från...

2014-01-31 · Läs mer

Ett samlat upphandlingsstöd

Ett av det samlade upphandlingsstödets viktigaste uppdrag är att bidra till att... Det framhöll Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger...

2014-01-30 · Läs mer

Eskilstuna kommun krävs på upphandlingsböter

Eskilstuna kommun krävs på upphandlingsskadeavgift/böter på 225 000 kronor. Konkurrensverket tar kommunen till domstol för att kommunen anlitat ett delvis...

2014-01-30 · Läs mer

Konkurrensverket välkomnar ändrade regler för direktupphandling

Konkurrensverket har yttrat sig över en lagpromemoria som föreslår ändrade...

2014-01-22 · Läs mer

Däckföretag dömda för olagligt anbudssamarbete

De två däckföretagen Däckia och Euromaster döms att betala 2... Det framgår av en dom från Stockholms tingsrätt. De båda företagen hade olagligt anbudssamarbete vid två upphandlingar som...

2014-01-21 · Läs mer

Valfrihet i hemtjänst ställer krav på likabehandling av aktörer

Om det blir obligatoriskt för kommuner att införa valfrihetssystem är det... Det framhåller Konkurrensverkets representant i utredningen...

2014-01-16 · Läs mer

Inget formellt hinder mot att påföra Swedavia konkurrensskadeavgift enligt tingsrätten

Det är möjligt för Konkurrensverket att föra talan om konkurrensskadeavgift även... Det är innebörden av Stockholms tingsrätts beslut att lämna Swedavias...

2014-01-14 · Läs mer

Ola Billger ny kommunikationschef på Konkurrensverket

Ola Billger blir avdelningschef på den nyinrättade kommunikationsavdelningen vid... Han kommer närmast från Svenska Dagbladet.

2014-01-08 · Läs mer

Ändring av ramavtal blev otillåten upphandling

Stockholms läns landsting gjorde så stora förändringar i ett ramavtal för inköp... Eftersom ingen ny annonsering gjordes är det en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket kräver nu att landstinget betalar upphandlingsskadeavgift/böter...

2013-12-19 · Läs mer

Effektreserven för el kan avvecklas

Svenska Kraftnät tecknar idag avtal med elproducenter och större förbrukare om... Detta kallas effektreserv och Konkurrensverket delar Svenska kraftnäts bedömning... Det framgår av ett remissvar över Svenska kraftnäts rapport om effektreserven.

2013-12-16 · Läs mer

Lika villkor för offentligt och privat

Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Särredovisning av offentlig verksamhet som är utsatt för konkurrens...

2013-12-16 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska...

2013-12-16 · Läs mer

Ett upphandlingsstöd i världsklass

Nu stärker Konkurrensverket organisationen för att hantera ett samlat... Det blir en tydlig bodelning mellan stöd och tillsyn. Flera nya personer på chefspositioner bidrar till att vässa verksamheten och...

2013-12-13 · Läs mer

Uppsatstävling om konkurrens och upphandling avgjord

Konkurrensverkets tävling om bästa studentuppsats är nu avgjord. Sju skribenter får dela på över 90 000 kronor för fem uppsatser i ämnena juridik...

2013-12-09 · Läs mer

Fel att diskriminera företag med högre kompetens

Att diskriminera en leverantör som erbjuder personal med högre kompetens kan... Det slår Konkurrensverket fast i ett ärende som rör ett valfrihetssystem för...

2013-12-09 · Läs mer

EU-regler styr många offentliga upphandlingar

Antalet offentliga upphandlingar i Sverige som styrs av EU-direktiv blir allt... Det visar ny statistik som Konkurrensverket sammanställt.

2013-12-05 · Läs mer

Världsdagen för konkurrens

Den ideella organisationen CUTS International (Consumer Unity & Trust Society)...

2013-12-05 · Läs mer

Konkurrensverket och upphandlingsstödet – nuläge och framtid

– Min vision är att vi med såväl stöd som tillsyn ska kunna stödja alla duktiga...

2013-11-26 · Läs mer

Forskningsrapport om prissättningen på drivmedel

Professorerna Øystein Foros och Frode Steen vid Norges Handelshøyskole i Bergen...

2013-11-21 · Läs mer

Utredning av planerat statistiksamarbete inom bokbranschen avslutad

Konkurrensverket har utrett om Svenska Förläggarföreningens och Svenska...

2013-11-21 · Läs mer

Frivilliga åtgärder vanligt när offentligt konkurrerar med privat

Flertalet kommuner och statliga myndigheter ändrar sitt beteende på marknaden... När de ändrar sitt beteende frivilligt innebär det att konkurrensproblem rättas...

2013-11-20 · Läs mer

Sund konkurrens förutsätter lika regler

En mer effektiv kontroll av de företag som är verksamma i Sverige skulle göra... Det skriver företrädare för branschorganisationer...

2013-11-20 · Läs mer

Kommunala särkrav om byggnaders tekniska egenskaper kan hindra en ökad bostadsproduktion

Konkurrensverket har yttrat sig över en lagpromemoria som föreslår en reglering...

2013-11-19 · Läs mer

Marknadsdomstolen prövar offentliga konkurrensbegränsningar för första gången

Konkurrensverket stämde år 2011 kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt ... Konkurrensverket vill att den friande domen från Stockholms tingsrätt ändras och...

2013-11-19 · Läs mer

Rättvist valfrihetssystem kräver öppen kommunal redovisning

Det finns flera skäl till att kommuner med valfrihetssystem måste ha en öppen... Det framhåller Konkurrensverket i en pilotstudie där tre kommuner studerats.

2013-11-14 · Läs mer

Risker i EU-förslag kring elektronisk kommunikation

Konkurrensverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till ny... Konkurrensverket ställer sig kritiskt till stora delar av förslaget...

2013-11-12 · Läs mer

Konkurrensverket välkomnar mer välinformerade val av vårdgivare

Det är viktigt att landstingen tydliggör roller och ansvar för att motverka... Det betonar Konkurrensverket i ett yttrande över betänkandet Ansvarsfull hälso-... Konkurrensverket stöder utredningens förslag om att patienter bör få bättre...

2013-11-12 · Läs mer

Konkurrensverket möter däckföretag i domstol

År 2010 stämde Konkurrensverket Euromaster AB och Däckia AB som har deltagit i... Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar år...

2013-11-11 · Läs mer

E-handel med alkoholdrycker

Det är mycket viktigt med ett klargörande av lagligheten vad gäller de... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över betänkandet En väg till ökad...

2013-11-08 · Läs mer

Stämningsansökan mot kommunalt bolag dras tillbaka efter omstrukturering

Fler kommuner än enbart Västerås kommer i fortsättningen att äga Stadsnät i... Därför drar Konkurrensverket tillbaka en stämningsansökan från domstol som...

2013-11-05 · Läs mer

Enhetlig påföljd för olagliga upphandlingar

Olika domstolar ska inte döma olika vid likartade lagöverträdelser. Det menar Konkurrensverket som överklagar en dom om...

2013-10-30 · Läs mer

Egenregi ska inte betraktas som leverantör i valfrihetssystem

Det kan inte krävas att egenregi och privata aktörer i ett valfrihetsystem... Det slår Konkurrensverket fast i ett ärende som handlar om konkurrensneutralitet...

2013-10-30 · Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av valfrihetssystemen bör stärkas

Arbetsförmedlingens uppföljning av valfrihetssystemen och leverantörerna är... Det kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för de företag som inte lever upp... Konkurrensverket beskriver i en rapport Arbetsförmedlingens upphandling och...

2013-10-25 · Läs mer

Nej till geografisk differentierad förhandsreglering

I ett yttrande till Post och Telestyrelsen (PTS) skriver Konkurrensverket att...

2013-10-21 · Läs mer

Upphandlingsböter för Lejonfastigheter

Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat att det kommunalägda bolaget... Detta var det belopp som Konkurrensverket krävt. Förvaltningsrätten ansåg att Lejonfastigheter genomfört en otillåten...

2013-10-16 · Läs mer

Upphandlingsböter för Falu kommun

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att Falu kommun ska betala åtta miljoner... Enligt kammarrätten har Falu kommun genomfört en otillåten direktupphandling av...

2013-10-11 · Läs mer

Enklare skatteregler för små elproducenter

I ett yttrande till regeringen har Konkurrensverket kommenterat utredningen...

2013-10-08 · Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

I ett yttrande till regeringen tillstyrker Konkurrensverket förslaget att ta...

2013-10-02 · Läs mer

Upphandlingsböter för Täby kommun

Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Konkurrensverkets ansökningar och... Täby kommun har enligt förvaltningsrätten genomfört otillåtna...

2013-10-01 · Läs mer

Ett samordnat upphandlingsstöd

Det är bra att de upphandlingsstödjande verksamheterna förs samman. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom när han talade vid... som arrangerades av Vinnova...

2013-09-30 · Läs mer

Kartellbildningar hot mot välfärden

Konkurrensverket vässar verktygen för att hitta fler anbudskarteller. Ekonomisk analys och statistik ska användas för att hitta tecken på otillåtna... Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en artikel i...

2013-09-26 · Läs mer

Bra för marknaden att Assa Abloys förvärv av utmanare inte blir av

Konkurrensverkets ingripande har lett till att Assa Abloy inte fullföljer köpet... Därmed försämras inte konkurrensen, vilket i slutänden gynnar konsumenterna.

2013-09-23 · Läs mer

Nordisk slutkundsmarknad för el bra för konkurrensen

I ett remissvar över Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden...

2013-09-23 · Läs mer

Konkurrensverket föreslår bättre upphandlingsregler

De regler från 2010 som medfört att otillåtna offentliga upphandlingar kan tas... Men preskriptionstiden bör fördubblas till två år för att öka effektiviteten. Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen.

2013-09-19 · Läs mer

Bra med samordning av upphandlingsstödet

Regeringen föreslår i budgeten att upphandlingsstödet koncentreras till... Det innebär att kompetensen samordnas...

2013-09-18 · Läs mer

Befintliga styrmedel för energieffektivitet

I ett yttrande över regeringens förslag om hur energieffektiviseringsdirektivet... En aviserad översyn av befintliga styrmedel välkomnas också av Konkurrensverket. Det finns redan en rik flora av styrmedel inom området och detta skapar risk för...

2013-09-18 · Läs mer

Värna konkurrensen på marknaden för generiska läkemedel

I ett yttrande över delbetänkandet om ersättning vid läkemedelsskador och...

2013-09-18 · Läs mer

Växjö krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver att Växjö kommun ska betala sammanlagt 325 000 kronor i... Konkurrensverket ser extra allvarligt på att kommunens lagöverträdelser varit...

2013-09-13 · Läs mer

Samlat stöd för offentlig upphandling

Enligt en artikel undertecknad av ministrarna Stefan Attefall och Annie Lööf... Verksamheten samlas och placeras på Konkurrensverket.

2013-09-11 · Läs mer

Klartecken för KPA:s köp av SPP

Efter en så kallad fördjupad prövning av KPA:s förvärv av SPP:s verksamhet på... Det innebär att affären kan genomföras.

2013-09-10 · Läs mer

Forskningsrapport om marknadsövervakning på elmarknaden

Konkurrensverket har gett Niclas Damsgaard vid Sweco i uppdrag att titta på hur...

2013-09-10 · Läs mer

Konkurrensverket förordar valfrihet i pensionssystemet

Konkurrensverket har i ett yttrande till Finansdepartementet kommenterat...

2013-09-09 · Läs mer

Haninge Bostäder krävs på tio miljoner kronor i upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver att det kommunala bostadsföretaget i Haninge...

2013-08-30 · Läs mer

Böteskrav för otillåtna samarbeten vid vårdupphandling

Konkurrensverket kräver att tre företag i vårdbranschen döms att betala totalt...

2013-08-28 · Läs mer

Stöd för prisförändringsprövning och tillträdesreglering för fjärrvärme

I två yttranden som rör fjärrvärme håller Konkurrensverket fram att den...

2013-08-26 · Läs mer

Täby kommun krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver böter/ upphandlingskadeavgift för överträdelser av... Kommunen har på eget initiativ vänt sig till Konkurrensverket och påtalat att... Därför sänker nu Konkurrensverket kraven.

2013-08-15 · Läs mer

Klartecken för Kompletts förvärv av Webhallen

Efter att ha genomfört en så kallad fördjupad utredning har Konkurrensverket... Det innebär att affären nu kan genomföras.

2013-08-02 · Läs mer

Externa rådgivare till Konkurrensverket i internationellt nätverk

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i...

2013-08-01 · Läs mer

Replik i SvD av Konkurrensverket

Idag skriver Konkurrensverkets ställföreträdande Generaldirektör Kristina Geiger...

2013-07-25 · Läs mer

Upphandlingsböter för Karlstads kommun

Förvaltningsrätten i Karlstad har bifallit Konkurrensverkets ansökan och... Karlstad kommun har enligt förvaltningsrätten genomfört en otillåten...

2013-07-19 · Läs mer

Konkurrensverket stödjer lagförslag om ränteskillnadsersättning

I ett yttrande till Justitiedepartementet ställer sig Konkurrensverket positivt... Den nyligen utgivna rapporten ”Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden...

2013-07-15 · Läs mer

Konkurrensverket anser att ickeval ska framgå i förfrågningsunderlag

Konkurrensverket har efter en anmälan från Svenska Beteendeanalysgruppen...

2013-07-15 · Läs mer

Förbud mot Skelleftebuss beställningstrafik

Stockholms tingsrätt har gått på Konkurrensverkets linje och dömt Skelleftebuss...

2013-07-12 · Läs mer

Konkurrensverket vill stoppa Assa Abloys köp av Prokey

Assa Abloy AB:s planerade förvärv av Prokey AB innebär att Assa Abloy skulle få... Konkurrensverket går därför till domstol för att stoppa förvärvet.

2013-07-12 · Läs mer

Offentliga aktörer ska sälja rätt

När kommuner och statliga myndigheter säljer varor eller tjänster får de inte... Just nu driver Konkurrensverket ett halvdussin mål i domstol för att få stopp på...

2013-07-04 · Läs mer

Stoppa svartarbete och korruption vid offentlig upphandling

Svart arbetskraft är en av de lagöverträdelser som medför konkurrensproblem vid... Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som kartlagt hur olika former...

2013-07-03 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I en rapport till Europeiska kommissionen analyserar Konkurrensverket det...

2013-07-02 · Läs mer

Ökad konkurrens inom infrastruktur välkomnas

Konkurrensverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till en...

2013-06-28 · Läs mer

Konkurrensverket: Räkna in tid för överprövning vid upphandling

Sju procent av alla annonserade upphandlingar blir överprövade i domstol. Tiden i förvaltningsdomstol kan variera väldigt mycket. Långa handläggningstider drabbar såväl leverantörer som de myndigheter och... Det framgår av en ny rapport som Konkurrensverket tagit fram.

2013-06-26 · Läs mer

Alla idrottsarrangörer ska behandlas lika

Ur konkurrenssynpunkt är det viktigt att alla idrottsarrangörer behandlas lika. Därför avstyrker Konkurrensverket förslaget om ersättningsskyldighet för...

2013-06-24 · Läs mer

Stopp för krav på fjärrvärmeanslutning

Konkurrensverket går till domstol för att få ett förbud mot Växjö kommuns...

2013-06-19 · Läs mer

Böteskrav för otillåten taxiavgift

Swedavia, som äger och driver Arlanda flygplats...

2013-06-18 · Läs mer

Konkurrensverket vill stärka bankkundernas köparmakt

Konkurrensen på bank- och finansmarknaderna är fortfarande svag och kundernas... Det konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport. Politiken bör vägledas av att konsumenterna ska ha goda förutsättningar att...

2013-06-17 · Läs mer

Ingen bojkott av upphandling

Efter att branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund förklarat att...

2013-06-11 · Läs mer

Fördjupad undersökning av förvärv på pensionsmarknaden

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare...

2013-06-11 · Läs mer

Med nulägesbeskrivning kan reformer utvärderas bättre

Innan en ny reform verkställs bör det stå klart hur den ska utvärderas i... Utan en nulägesbeskrivning är det svårt att i efterhand avgöra om en reform var... Det framhåller Konkurrensverket i delrapporten Konkurrensen i Sverige 2013 som...

2013-06-05 · Läs mer

Nya pengar till forskning om konkurrens och upphandling

Nya miljoner till forskning om konkurrens och offentlig upphandling. Konkurrensverket har fördelat forskningsbidrag till fyra nya projekt...

2013-06-05 · Läs mer

Fördjupad undersökning av planerat förvärv

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare... Båda företagen är verksamma på marknaden för detaljistförsäljning av...

2013-06-05 · Läs mer

Uppsatstävling om konkurrens avgjord

Miljökrav vid offentlig upphandling, konkurrens i banksektorn... De vinnande bidragen i Konkurrensverkets uppsatstävling för studenter visar upp...

2013-05-30 · Läs mer

Konkurrensverket välkomnar vässade verktyg

Det är bra att Sveriges konkurrenslag förstärks, men det finns mer att göra. Det framför Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över utredningen...

2013-05-29 · Läs mer

Statens servicecenter krävs på böter för otillåtna direktupphandlingar

Konkurrensverket kräver att Statens servicecenter ska betala sammanlagt cirka 1... Myndigheten har vid två tillfällen gjort otillåtna direktupphandlingar när de...

2013-05-24 · Läs mer

Apoteksförvärv kan genomföras

Konkurrensverket har efter en prövning beslutat att lämna två anmälda förvärv...

2013-05-24 · Läs mer

Konkurrensverket välkomnar förslag från Upphandlingsutredningen

Att få fler anbudsgivare vid offentliga upphandlingar leder till bättre... Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2013-05-24 · Läs mer

Vägledande dom om när en upphandling anses påbörjad

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att den tidpunkt när en... Domen gäller Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot...

2013-05-20 · Läs mer

Konkurrensverket stöder lagförslag på kreditmarknaden

Konkurrensverket stöder förslaget om en ny lag med särskild reglering av företag... Förslaget är motiverat från konkurrenssynpunkt eftersom det innebär att...

2013-05-17 · Läs mer

Likartad verksamhet ska behandlas på ett likartat sätt

Konkurrensverket stöder förslaget om att Konsumentverket i likhet med...

2013-05-06 · Läs mer

Upphandlingsböter för SVT

Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Konkurrensverkets ansökningar och... SVT har enligt förvaltningsrätten gjort otillåtna direktupphandlingar i samband...

2013-05-02 · Läs mer

Ny rapport om marknaden för rörlig bild

Valfriheten för tv-konsumenterna har ökat och möjligheten att byta leverantör... Det framgår av en ny rapport som Konkurrensverket och Myndigheten för radio och...

2013-04-29 · Läs mer

Ny vägledning för företag som vill samarbeta

Om fler mindre företag samarbetar i upphandlingar stärks konkurrensen. Nu lanserar Konkurrensverket en helt ny vägledning för mindre företag som vill...

2013-04-26 · Läs mer

Upphandlingsböter för Tillväxtverket

Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Konkurrensverkets ansökan och... Tillväxtverket har enligt förvaltningsrätten genomfört en otillåten...

2013-04-24 · Läs mer

Konkurrensverket stöder merparten av förslagen i det fjärde järnvägspaketet

Förslagen i Europeiska kommissionens fjärde lagstiftningspaket för järnväg har... Det framgår av Konkurrensverkets remissvar till Näringsdepartementet.

2013-04-23 · Läs mer

Kommunen ingick avtal trots vetskap om överprövning

Trollhättans kommun slöt avtal i en offentlig upphandling trots vetskap om att... Att kommunen kände till att en överprövning lämnats in och trots detta slöt...

2013-04-23 · Läs mer

Konkurrensverket vill se snabbare
plan- och bygglovsprocess

Konkurrensverket har yttrat sig över Byggkravsutredningens och...

2013-04-23 · Läs mer

Upphandlingsböter för Borlänge kommun och Karolinska institutet

I två skilda domar har Karolinska institutet och Borlänge kommun dömts att...

2013-04-18 · Läs mer

Planerat förvärv kräver fördjupad undersökning

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare...

2013-04-16 · Läs mer

Kammarrätten fastställer miljonböter mot Försvarets materielverk

Försvarets materielverk (FMV) har i tre olika fall dömts att betala... Kammarrätten i Stockholm fastställer därmed förvaltningsrättens domslut i målen.

2013-04-16 · Läs mer

Förslaget om yrkesintroduktion behöver en fördjupad analys

Konkurrensverket efterlyser ett utförligare underlag och en fördjupad...

2013-04-15 · Läs mer

Telia Sonera missbrukade sin marknadsmakt

Det är bra att Telia Sonera har dömts för missbruk av dominerande ställning. Det konstaterar Konkurrensverket efter att Marknadsdomstolen dömt företaget att...

2013-04-12 · Läs mer

Ny rapport om staten, marknad och regleringar

Statens inställning till monopol och omreglering har varit olika vid olika... Det framkommer av forskningsrapporten ”Stat...

2013-04-04 · Läs mer

Konkurrensverket granskar flyttbranschen

Konkurrensverket kan bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos företag i...

2013-04-02 · Läs mer

Utökat sjöfartsstöd får inget gehör hos Konkurrensverket

Konkurrensverket avstyrker förslag om utvidgning av sjöfartsstödet. Det framgår av ett yttrande över förslag om ändrad inriktning av sjöfartsstödet.

2013-03-20 · Läs mer

Böteskrav för skolbygge utan konkurrensutsättning

Det kommunalägda bolaget Lejonfastigheter i Linköping krävs på 135 000 kronor i... Konkurrensverket går nu till domstol med böteskravet eftersom upphandlingen...

2013-03-15 · Läs mer

Diskriminerande att utesluta leverantörer från ”skatteparadis”

Vid offentliga upphandlingar få det inte ställas diskriminerande och... Det slår Konkurrensverket fast efter att ha granskat Kalmar kommuns... Kraven i kommunens policy strider mot upphandlingslagarna och följer inte...

2013-03-15 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar dom mot Falu kommun

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att Falu kommun ska betala sju miljoner... Konkurrensverket, som har krävt att avgiften ska uppgå till tio miljoner kronor...

2013-03-07 · Läs mer

Ny nordisk rapport: Konkurrens leder till innovation, tillväxt och effektivare offentlig sektor

Konkurrens och konkurrenspolitik kan bidra till tillväxt... Det framgår av en gemensam rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna.

2013-03-05 · Läs mer

Anbudsgivaren ska kunna bevisa att ett lågt anbud är seriöst

I ett yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg framhåller Konkurrensverket... Ärendet gäller överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.

2013-03-05 · Läs mer

Konkurrensverket avvisar elområdesförslag

I ett yttrande över rapporten ”Analys av möjliga åtgärder för att minska...

2013-03-01 · Läs mer

Flytträtt främjar konkurrens på livförsäkringsmarknaden

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet ”Förstärkt...

2013-02-27 · Läs mer

Konsumenterna och samhällets nytta i fokus

– Under 2012 har vi märkt av ett ökat intresse för frågor som rör offentlig... Många hör av sig till oss med värdefulla tips och synpunkter...

2013-02-22 · Läs mer

Sveriges Radio krävs på upphandlingsböter

Sveriges Radio gjorde en otillåten direktupphandling i samband med en... Konkurrensverket kräver därför att Sveriges Radio betalar en...

2013-02-22 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar dom

Konkurrensverket vill att Marknadsdomstolen ändrar den friande domen av... Stockholms tingsrätts bedömning är felaktig på flera punkter och uppställer...

2013-02-21 · Läs mer

Konkurrensverket förordar konkurrensneutral uppdragsarkeologi

Den statliga uppdragsarkeologiska verksamheten bör så fort som möjligt skiljas... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Kulturdepartementet.

2013-02-21 · Läs mer

Litteraturstöd ska vara konkurrensneutralt

Konkurrensverket har yttrat sig över Litteraturutredningens betänkande...

2013-02-19 · Läs mer

Yttrande över förslag på läkemedelsområdet

Det viktigaste är att de föreslagna åtgärderna leder till förbättringar ur ett...

2013-02-19 · Läs mer

Inget ingripande mot pendeln till Arlanda

Det ifrågasatta konkurrensproblem som Flygbussarna Airport Coaches anfört till...

2013-02-13 · Läs mer

Hyra av kontorsmaskiner ska upphandlas

Konkurrensverket kräver att Karolinska institutet ska betala 200 000 kronor i...

2013-02-06 · Läs mer

SVT krävs på böter för otillåten direktupphandling

När Sveriges Television (SVT) hade en personalfest vände sig företaget direkt... Konkurrensverket har nu ansökt om att SVT ska betala...

2013-02-06 · Läs mer

Forskningsrapport om prisreglering av fjärrvärme

Konkurrensverket har gett Jerker Holm vid Lunds universitet i uppdrag att...

2013-02-01 · Läs mer

På nya platser inom Konkurrensverket

Hanna Witt är ny avdelningschef och Arvid Fredenberg ny chefsekonom från 1...

2013-02-01 · Läs mer

Konkurrensverket granskar Assa Abloys köp av Prokey

Lås- och beslagföretaget Assa Abloy meddelade i december 2012 att företaget har... Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga Assa Abloy att anmäla förvärvet till...

2013-01-31 · Läs mer

Ingen kommunal bowlingarena i Malmö

Konkurrensverket har utrett om en planerad kommunal bowlingarena i Malmö kunde... Eftersom kommunen under Konkurrensverkets utredning har lagt ner planerna på...

2013-01-31 · Läs mer

Problem när kommuner får hindra konkurrens

Konkurrensverkets krav på att ett fristående företag skulle få tillträde till...

2013-01-30 · Läs mer

Regeringsuppdrag att se över konkurrensen i Sverige

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att presentera en rapport som...

2013-01-29 · Läs mer

SJ krävs på upphandlingsböter

SJ har, enligt Konkurrensverket... Därför krävs nu SJ på böter/upphandlingsskadeavgift på 8, 5 miljoner kronor.

2013-01-24 · Läs mer

Så fungerar kommunernas valfrihetssystem bäst

Fler brukare väljer aktivt utförare när de erbjuds valmöjlighet enligt lagen om... Och fler företag växer upp som erbjuder till exempel hemtjänst. I en rapport föreslår Konkurrensverket åtgärder som skapar förutsättningar för...

2013-01-24 · Läs mer

Ökad konkurrensneutralitet inom public service förordas

I ett remissvar till Kulturdepartementet har Konkurrensverket kommenterat Public...

2013-01-24 · Läs mer

Ny strategi för tillsyn av lagen om valfrihetssystem

Konkurrensverkets mål med tillsynen enligt lagen om valfrihetssystem är att...

2013-01-23 · Läs mer

Begagnade bilar ska upphandlas

Konkurrensverket kräver att Karlstads kommun ska betala 230 000 kronor i...

2013-01-23 · Läs mer

Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att... Även förslaget att lägga ytterligare ansvar och arbetsuppgifter på kommuner och...

2013-01-21 · Läs mer

Ny skrift: More Pros and Cons of Merger Control

Borde alla länder pröva företagskoncentrationer? Hur kan vi utvärdera om konkurrensmyndigheterna tillämpar regelverket på ett bra... Det är ett par av de frågor som belyses i skriften More Pros and Cons of Merger...

2013-01-21 · Läs mer

Konkurrensverkets utredning om Hockeyligan avslutad

Eftersom lockouten i NHL har avbrutits och spel är igång finns inte längre skäl...

2013-01-21 · Läs mer

Hänvisning till marknät problematiskt från konkurrenssynpunkt

Konkurrensverket har till regeringen yttrat sig över Myndigheten för radio och...

2013-01-16 · Läs mer

Konkurrensverkets granskning av 4T slutförd

Konkurrensverket har utrett om mobiloperatörernas förfaranden eller samarbete...

2012-12-21 · Läs mer

Ny rapport: Regelförändringar i transportsektorn

Rapporten "Regelförändringar i transportsektorn - Effekter av omregleringar inom...

2012-12-21 · Läs mer

Bra för tävlande, publik och bilsportens utveckling

Marknadsdomstolens beslut att Svenska Bilsportförbundet inte får tillämpa sina... "Jag är mycket nöjd med domstolens beslut" säger Konkurrensverkets...

2012-12-20 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den andra rapporten för 2012 till Europeiska kommissionen om Systembolaget tar...

2012-12-19 · Läs mer

Oenigt domstolsbeslut om Hockeyligan

Marknadsdomstolen gör en annan bedömning än Konkurrensverket om Hockeyligans...

2012-12-18 · Läs mer

Nya siffror om offentlig upphandling

I genomsnitt kommer det in 4... Det framgår av en ny rapport Siffror och fakta om offentlig upphandling...

2012-12-18 · Läs mer

Klartecken för samgående mellan Bokia och Akademibokhandeln

Efter att ha genomfört en så kallad fördjupad utredning har Konkurrensverket... Det innebär att affären nu kan genomföras.

2012-12-13 · Läs mer

Konkurrensverket ser konsekvenser av förlängd skyddstid

Det är av stor vikt att utformningen och längden för immateriella rättigheter... Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till Justitiedepartementet.

2012-12-13 · Läs mer

Avfallsutredningens förslag till monopolisering får tummen ned

I ett yttrande avstyrker Konkurrensverket helt avfallsutredningens förslag om... Genomförs förslaget skulle det kunna leda till att konkurrensen helt eller... Det skulle i sin tur kunna få negativa konsekvenser för både miljön och för...

2012-12-11 · Läs mer

Internationella konkurrensdagen

Organisationen "Consumer Unity & Trust Society" har... Syftet med dagen är att uppmärksamma de negativa effekter som karteller har på...

2012-12-05 · Läs mer

Konkurrensverket efterlyser sanktioner mot företag vid handel med grossistenergiprodukter

Konkurrensverket har yttrat sig till Näringsdepartementet med anledning av ett...

2012-12-05 · Läs mer

Internationellt nätverksmöte för offentlig upphandling

Konkurrensverket arrangerar, i samverkan med Socialdepartementet... Konferensen är en avslutning på det svenska ordförandeskapet för Public...

2012-12-03 · Läs mer

Bättre upphandlingar med kontroll, framförhållning och uppföljning

Håll koll. Ha framförhållning. Följ upp. De tre uppmaningarna riktar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom till...

2012-11-29 · Läs mer

Konkurrensargument – ifrågasätts som grund för antalet AP-fonder

I ett yttrande till Finansdepartementet ifrågasätter Konkurrensverket...

2012-11-28 · Läs mer

Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

På uppdrag av Konkurrensverket har Roger Pyddoke...

2012-11-27 · Läs mer

Justerat modellprogram för eftergift

The European Competition Network har reviderat sitt modellprogram för eftergift...

2012-11-26 · Läs mer

Ärliga drabbas av osjysta affärer

– Det är de ärliga som drabbas och får betala dyrt när några väljer att spela... Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör när han talade om konkurrens på...

2012-11-13 · Läs mer

Konkurrensverket kritiskt till förslag om nystartzoner

Förslaget innebär en uppenbar snedvridning av konkurrensen och Konkurrensverket...

2012-11-13 · Läs mer

Konkurrensverket möter Telia Sonera i Marknadsdomstolen

Stockholms tingsrätt dömde 2011 Telia Sonera att betala 144 miljoner kronor i... Domen gick helt på Konkurrensverkets linje, men överklagades av Telia Sonera.

2012-11-13 · Läs mer

Förbud för kommunal gym- och spaverksamhet i Strömstads badhus

Strömstad kommuns subventioner till gym- och spaverksamheterna i kommunala... Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol för att få ett förbud mot...

2012-11-12 · Läs mer

Parkeringsbolag krävs på böter

Parkeringsbolaget i Göteborgs kommun krävs på 37 000 kronor i böter för en... Konkurrensverket går nu till domstol med böteskravet eftersom upphandlingen...

2012-11-05 · Läs mer

Krav på upphandlingsböter för Tillväxtverket

Konkurrensverket vänder sig nu till domstol och kräver att Tillväxtverket ska...

2012-10-26 · Läs mer

Koldioxidutsläpp beräknat utifrån vikt ifrågasätts ur konkurrenssynpunkt

Konkurrensverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens ändringsförslag i... I kommentaren till Miljödepartementet ifrågasätter Konkurrensverket fordonets...

2012-10-24 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Konkurrensverket har överklagat dom om Migrationsverkets otillåtna...

2012-10-16 · Läs mer

Samlat konsumentstöd bra för konsumenterna

Ingen marknad kan fungera väl utan aktiva kunder. Ett samlat konsumentstöd underlättar konsumenternas möjlighet att söka...

2012-10-15 · Läs mer

Yttranden i mål enligt lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket har lämnat yttranden till domstol i två mål om överprövning...

2012-10-10 · Läs mer

Information om miljöpåverkan – viktigt ur konkurrenssynpunkt

Konkurrensverket har yttrat sig till Miljödepartementet över...

2012-10-03 · Läs mer

Bättre förutsägbarhet och tillsyn motiverar stabila avgifter

Konkurrensverket stöder förslaget om en förhandsreglering av naturgasföretagens...

2012-10-02 · Läs mer

Ny ledamot i Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Tobias Indén, docent i juridik vid Umeå universitet...

2012-10-01 · Läs mer

Bättre för sopkunder efter utredning

Konkurrensproblemen har undanröjts med bland annat tydligare information till... Det är resultatet av en utredning på avfallsområdet som Konkurrensverket har...

2012-09-28 · Läs mer

Konkurrenslagen gäller även idrotten

Debattartikel av Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket...

2012-09-28 · Läs mer

Inga böter för Migrationsverket trots felaktig upphandling

Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att upphandlingen hade påbörjats...

2012-09-27 · Läs mer

Uppdaterade allmänna råd för eftergift och nedsättning samt näringsförbud

Konkurrensverket har uppdaterat hänvisningarna till fördraget om Europeiska...

2012-09-26 · Läs mer

Konkurrensverket godkänner Bonniers förvärv av Pocket Shop

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna...

2012-09-24 · Läs mer

Ishockeyklubbarna måste själva besluta om NHL-spelare

Svenska Hockeyligan förbjuds att hindra sina medlemsklubbar att skriva kontrakt... Det har Konkurrensverket beslutat.

2012-09-21 · Läs mer

Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet möts i domstol

Konkurrensverket kräver att Svenska Bilsportförbundets licenserade förare och... På måndag inleds förhandlingarna i Marknadsdomstolen inför ett slutligt...

2012-09-19 · Läs mer

Ny rapport: För- och nackdelar med privatiseringar

Privatiseringar ökar välfärden bara om synergieffekterna är tillräckligt stora ─... Det konstaterar forskare som på uppdrag av Konkurrensverket har undersökt...

2012-09-19 · Läs mer

Bokhandelsförvärv kräver fördjupad undersökning

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare...

2012-09-13 · Läs mer

Höga böter krävs för otillåten direktupphandling

Konkurrensverket kräver att Akademiska Hus Norr AB ska betala tre miljoner...

2012-09-11 · Läs mer

Gör rätt och slipp sanktioner

Det är bättre att följa reglerna och göra rätt från början i stället för att... Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom när han träffade...

2012-09-11 · Läs mer

Bättre konkurrens på elmarknaden

Konkurrensverket har yttrat sig till Näringsdepartementet över två rapporter...

2012-09-11 · Läs mer

Idrottsarrangörer ska behandlas lika

Oavsett om en idrottsarrangör är medlem i Riksidrottsförbundet eller om... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Kulturdepartementet.

2012-08-31 · Läs mer

Grönt ljus för fortsatt prövning av däckkartellmål

Marknadsdomstolen delar tingsrättens bedömning att Konkurrensverkets talan mot... Det betyder att målet nu kan fortsätta att behandlas i tingsrätten.

2012-08-24 · Läs mer

Konkurrensverket möter unga konsumenter

Nu i veckan möts tiotusentals ungdomar i Stockholm i samband med festivalen... Konkurrensverket är på plats tillsammans med Konsumentverket. Kampanjen ”Bli inte blåst! ” ska lära unga konsumenter att bli tuffare.

2012-08-14 · Läs mer

Försvarets materielverk får böter för direktupphandling

Försvarets materielverk (FMV) ska betala sammanlagt 1 060 000 kronor i... Det är Förvaltningsrätten i Stockholm som i tre domar beslutat om...

2012-07-26 · Läs mer

Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i International Competition Network (ICN)?

Konkurrensverket söker externa rådgivare (Non-Governmental Advisors...

2012-07-17 · Läs mer

Fördjupad undersökning av Bonniers köp av Pocket Shop

I maj begärde Konkurrensverket att Bonnierförlagen skulle anmäla sitt köp av... Konkurrensverket har idag beslutat att inleda en fördjupad undersökning av...

2012-07-16 · Läs mer

Ny rapport: Framgångsrecept för valfrihetssystem

I en rapport från Konkurrensverket presenteras fyra faktorer som är avgörande...

2012-07-11 · Läs mer

Malmö kommun får böter för felaktig upphandling

Malmö kommun ska betala 170 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att... Det är Förvaltningsrätten i Malmö som beslutat om böterna efter krav från...

2012-07-11 · Läs mer

Positivt med ny modell för taltidningsverksamhet

Konkurrensverket ställer sig positivt till förslaget om en ny modell för...

2012-07-09 · Läs mer

Klart med köpare av Grådö-mejeriet

Arla Foods mejeri i Grådö, Hedemora, tas över av Kooperativa Förbundet, KF. Därmed säkras att det tidigare Milko-mejeriet kan fortsätta bidra till ökad...

2012-07-05 · Läs mer

Ny informationsmyndighet för upphandling behövs inte

Att bygga upp en ny myndighet för att informera om offentlig upphandling är ett... Den statliga myndighet som är bäst lämpad för att ge information om...

2012-07-05 · Läs mer

Behåll förvaltning av statens ägande i Regeringskansliet

Konkurrensverket förordar att förvaltningen av bolag med uppdrag att skapa...

2012-07-04 · Läs mer

Ökad tillgänglighet till SMHI:s basinformation

Konkurrensverket har granskat SMHI:s avgiftspolicy för basinformation. Under utredningen av ärendet har SMHI fattat beslut om att erbjuda aktuell... Risken för konkurrensbegränsningar minskar därmed.

2012-07-03 · Läs mer

Upphandlingsskadeavgift har gett bättre upphandlingar

Reglerna om böter/upphandlingsskadeavgift har bidragit till att upphandlande... Det konstaterar Konkurrensverket i en erfarenhetssummering.

2012-07-03 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar utredning mot byggföretag

Konkurrensverket har utrett misstankar om att ett antal företag i byggbranschen... Utredningen har inte visat något som styrker misstanken och därför avslutas...

2012-06-29 · Läs mer

Tre länstrafikbolag krävs på upphandlingsböter

De tre länstrafikbolagen i Västerbotten...

2012-06-28 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Konkurrensverket har lämnat in ett överklagande till Högsta...

2012-06-27 · Läs mer

Konkurrensverket och Konsumentverket drar på festival

I sommar kommer medarbetare från Konkurrensverket och Konsumentverket att synas...

2012-06-27 · Läs mer

Konkurrens- och marknadsförhållanden inom bank- och finanssektorn undersöks

I Konkurrensverkets arbete med att främja en effektiv konkurrens genomför vi en...

2012-06-26 · Läs mer

Stopp för gemensamma katalogpriser

Kontorsvarukedjan RKV åtar sig att sluta med gemensamma katalogpriser på... Det är en granskning från Konkurrensverket som lett fram till åtagandet.

2012-06-20 · Läs mer

Se upp med informationsutbyte mellan konkurrenter

Samverkan mellan konkurrenter kan gynna samhällsekonomin och konsumenterna – men...

2012-06-20 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den första rapporten för 2012 till Europeiska kommissionen om Systembolaget...

2012-06-20 · Läs mer

Konkurrensverket vill värna om öppna marknader

EU bör fortsätta att förespråka öppna marknader och avhålla sig från att anta... Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande på Europeiska kommissionens förslag...

2012-06-19 · Läs mer

Utredning angående samtrafikersättning avslutas

Konkurrensverket lägger ned utredningen angående retroaktiva krav på så kallad... Får Konkurrensverket information som tyder på förfaranden eller avtal som...

2012-06-19 · Läs mer

Rätt för leverantör att träda in i process där avtal riskerar att ogiltigförklaras

En leverantör som riskerar att få ett avtal förklarat ogiltigt enligt lagen om... Det anser Konkurrensverket i ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg.

2012-06-18 · Läs mer

Borlänge kommun gjorde fel vid upphandling

Borlänge kommun gjorde en otillåten direktupphandling när kommunen köpte in... Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol med krav på...

2012-06-15 · Läs mer

Överlappande styrelseledamöter bäddar för samarbete

När samma personer sitter i styrelser för flera konkurrerande företag leder det... Det visar en forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.

2012-06-13 · Läs mer

Konkurrensverket granskar vårdföretag

Konkurrensverket har inlett en undersökning mot företag i vårdbranschen och...

2012-06-13 · Läs mer

Kammarrätten fastställer upphandlingsskadeavgift mot Försvarsmakten

Kammarrätten i Stockholm har fastställt att Försvarsmakten ska betala en... Avgörandet är det första från en kammarrätt i ett mål om...

2012-06-11 · Läs mer

Flygledare i konkurrens

Konkurrensverket stöder Flygtrafiktjänstutredningens förslag att... Det skriver Konkurrensverket i sitt remissyttrande.

2012-06-08 · Läs mer

Upphandlade laboratorietjänster sänker kostnaderna

Med upphandling och möjlighet för vårdgivare att välja leverantör av medicinska... Det visar en kartläggning som Konkurrensverket har gjort.

2012-06-07 · Läs mer

Bidrag till forskning om konkurrensutsättning

Effekterna av konkurrensutsättning... Det är några av de frågor som Konkurrensverket ger forskningsbidrag till i år.

2012-06-01 · Läs mer

Följ Konkurrensverket på Twitter

Nu kan du följa Konkurrensverket på Twitter där vi kommer att dela med oss av...

2012-06-01 · Läs mer

På nya platser inom Konkurrensverket

Peter Delden ny avdelningschef och Angelo Skog ansvarig för tipsfunktionen från...

2012-06-01 · Läs mer

Enkät om upphandling av it-system

Just nu genomför juris doktor Richard Wessman på Konkurrensverkets uppdrag en... Undersökning är en del i ett forskningsuppdrag som förväntas vara klart hösten...

2012-05-31 · Läs mer

Konkurrensverket: SKL Kommentus upphandling strider mot lagen om offentlig upphandling

I en upphandling av ramavtal för skrivare och kopiatorer har SKL Kommentus... Att ha en så osäker krets av avropsberättigade myndigheter i ett ramavtal är...

2012-05-31 · Läs mer

Pris för studie hur mänskliga rättigheter påverkar konkurrensen

Fem studenter delar på 70 000 kronor som de vunnit för uppsatser om konkurrens... Konkurrensverkets årliga tävling vill få fler att uppmärksamma upphandlings- och...

2012-05-30 · Läs mer

Tjänstekoncessioner – när, var, hur?

Tjänstekoncessioner är undantagna från upphandlingslagstiftningen och det är...

2012-05-22 · Läs mer

Utvärdera avgiftsfri terminering

Konkurrensverket har yttrat sig till Post- och telestyrelsen (PTS) över ett...

2012-05-22 · Läs mer

Konkurrensverket granskar Bonniers köp av Pocket Shop

Bonnierförlagen köpte i april butikskedjan Pocket Shop. Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga Bonnierförlagen att anmäla förvärvet...

2012-05-21 · Läs mer

Mutor hotar hela samhället

Alla som hanterar offentliga pengar uppmanas att ta ett tydligt ansvar för att... Det kräver Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, Gunnar Stetler...

2012-05-12 · Läs mer

Företag, kunder och konsumenter vinner på sund konkurrens

– Vi vill att företagen ska göra rätt från början... Det vinner både företag, kunder och konsumenter på. Det framhöll ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket...

2012-05-10 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar dom angående Sigtuna kommun

Förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat att inte pröva Konkurrensverkets... Konkurrensverket överklagar domen till Kammarrätten i Stockholm.

2012-05-10 · Läs mer

Risk för dyrare läkemedel

Dagens svenska modell med låga priser för utbytbara läkemedel är hotad. Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen på Europeiska...

2012-05-09 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar utredning mot Posten

Konkurrensverket har utrett om Posten... Utredningen har inte visat att Posten skulle ha brutit mot förbudet i...

2012-05-08 · Läs mer

Viktigt med utvecklat upphandlingsstöd

Ett effektivt stöd till upphandlande myndigheter och enheter är viktigt för att... Upphandlingsstödsutredningens genomlysning av frågan är viktig...

2012-05-04 · Läs mer

Kontinuerlig utvärdering är viktig

Det är viktigt att konkurrensmyndigheterna kontinuerligt utvärderar sina... Det konstaterar professor Steven Davies i en forskningsrapport som han gjort på...

2012-05-04 · Läs mer

Bra med effektivare konkurrensregler

Regeringen har i dag beslutat om en utredning för att effektivisera... Konkurrensverket välkomnar initiativet.

2012-04-26 · Läs mer

Valfrihetssystem för hjälpmedel

Det är positivt om enskilda får större möjlighet att påverka valet av... Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2012-04-26 · Läs mer

Krav på böter för Malmö kommun

Malmö kommun genomförde en otillåten direktupphandling av vinterunderhåll. Därför kräver nu Konkurrensverket att kommunen ska betala 170 000 kronor i...

2012-04-25 · Läs mer

Byggarbete upphandlas mest

Över tusen svenska myndigheter och kommuner annonserar närmare 19 000 offentliga... I genomsnitt kom det in anbud från 4, 4 anbudsgivare i varje upphandling. Det framgår av en ny rapport om upphandlingsstatistik från Konkurrensverket.

2012-04-19 · Läs mer

Konsumenter kan bli lurade

Hur konsumenterna kan skyddas på olika marknader är temat i en ny...

2012-04-17 · Läs mer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer

Konkurrensverkets ambitioner på lagtillämpningsområdet...

2012-04-12 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar dom angående Akademiska Hus

Förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat att inte pröva Konkurrensverkets... Konkurrensverket överklagar domen till Kammarrätten i Stockholm.

2012-04-04 · Läs mer

Högre böter för upprepad felaktig upphandling

Luleå tekniska universitet har dömts att betala 100 000 kronor i... Det är Förvaltningsrätten i Luleå som beslutat om böterna efter krav från...

2012-04-02 · Läs mer

Böter för Luleå kommun för felaktig upphandling

Förvaltningsrätten i Luleå har bifallit Konkurrensverkets krav på...

2012-03-26 · Läs mer

Patent- och registreringsverket sänker avgiften för varumärkesinformation

Patent- och registreringsverket kommer från 2013 att väsentligt sänka den avgift... Konkurrensverket avslutar därför sin utredning.

2012-03-20 · Läs mer

Finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom deltog vid en öppen utfrågning vid... Han tog bland annat upp frågor som tillträde till infrastruktur...

2012-03-15 · Läs mer

Konkurrensverket avskriver klagomål mot Systembolaget

Vinklubben Antipodes Premium Wines anmälde Systembolaget för missbruk av... Konkurrensverket har utrett klagomålet och finner inte skäl att gå vidare med...

2012-03-14 · Läs mer

Räddningstjänst upphör med konkurrensbegränsande verksamhet

Räddningstjänsten i Kristianstads kommun har åtagit sig att upphöra med den... Konkurrensverket skriver därför av ärendet.

2012-03-08 · Läs mer

Luleå tekniska universitet krävs på upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket kräver att Luleå tekniska universitet ska betala...

2012-03-07 · Läs mer

Avtalsvillkor som kan vara konkurrensbegränsande tillämpas inte

Konkurrensverket har funnit att Sodastream inte tillämpar vissa avtalsvillkor... Därför utreder inte Konkurrensverket ett ärende om eventuellt missbruk av...

2012-03-06 · Läs mer

Arlas försäljning av Grådö inte slutförd

En förvaltare tar över arbetet att sälja Grådö mejeri i Hedemora eftersom Arlas...

2012-03-01 · Läs mer

Eniros köp av 118 800 fullföljs inte

Sedan Eniro meddelat att företaget inte har för avsikt att fullfölja köpet av... Någon domstolsprövning för att förbjuda köpet är därmed inte längre aktuell.

2012-02-28 · Läs mer

Ökat fokus på statsstödsfrågorna med ny lag

En ny svensk lag om tillämpningen av EU:s statsstödsregler kan minska... Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande till regeringen på...

2012-02-27 · Läs mer

Resenärer missgynnades av busskartell

De två bussreseföretagen Scandorama och Ölvemarks döms av Stockholms tingsrätt... I allt väsentligt delar domstolen Konkurrensverkets bedömning.

2012-02-24 · Läs mer

Fler kan och vill välja vårdcentral

Allt fler kan välja vårdcentral... Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport som lämnats till regeringen.

2012-02-23 · Läs mer

Händelserikt år på konkurrens- och upphandlingsfronten

Konkurrensverket har i nuläget drygt 20 pågående processer i domstol...

2012-02-22 · Läs mer

Böter för Kustbevakningen för felaktig upphandling

Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit Konkurrensverkets krav på... Att det inte är första gången som Kustbevakningen bryter mot...

2012-02-17 · Läs mer

Migrationsverket får böter för felaktig upphandling

Migrationsverket ska betala 5... Konkurrensverkets krav på böter har slagits fast i domstol.

2012-02-15 · Läs mer

Ytterligare villkor uppfyllda i Arla-Milko-fusionen

Arlas avyttring av varumärkena Tiger och Bärry till Kavli har godkänts av...

2012-02-14 · Läs mer

Böter för Försvarsmakten efter felaktig upphandling

Försvarsmakten har dömts att betala böter/upphandlingsskadeavgift för genomförd...

2012-02-08 · Läs mer

Böter för Sjöfartsverket för felaktig upphandling

Förvaltningsrätten i Jönköping har bifallit Konkurrensverkets krav på...

2012-02-08 · Läs mer

Sammanslagningen av Cloetta och Leaf

Sammanslagningen av Cloetta och Leaf kan genomföras. Båda företagen producerar godis och konfekt av olika slag. Konkurrensverket har... Därmed kan köpet fullföljas.

2012-02-03 · Läs mer

Skånekommuner befrias från böter

Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat att befria fem kommuner och ett...

2012-02-02 · Läs mer

Konkurrensverket granskar byggbranschen

Konkurrensverket kan bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos företag i...

2012-02-01 · Läs mer

Framgångsrikt valfrihetssystem

Antalet kommuner med valfrihetssystem har tredubblats under perioden 2009-2011. Förortskommuner utanför storstäderna har varit snabbast att införa...

2012-01-31 · Läs mer

Marknadsreglering av fisk missgynnar konsumenter

Skattepengar och EU-regler ska inte användas för att genomföra åtgärder som... Det framhåller Konkurrensverket i yttranden till regeringen.

2012-01-31 · Läs mer

Cityflygplatsen i Göteborg ska upphandla

Konkurrensverket anser att Cityflygplatsen i Göteborg AB måste följa... Det framgår av ett expertyttrande som lämnats till Förvaltningsrätten i...

2012-01-30 · Läs mer

Kustbevakningen gjorde fel vid upphandling

Kustbevakningen gjorde en otillåten direktupphandling när myndigheten köpte in... Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol med krav på...

2012-01-27 · Läs mer

Prioritera upphandlingar högre

Högre status för offentliga upphandlingar. Förenklade regler för mindre upphandlingar. Bättre underlag för statistik. Det föreslår Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2012-01-26 · Läs mer

Bättre konkurrens på flygmarknaden

Konkurrensverket ser positivt på Europeiska kommissionens förslag till nya...

2012-01-26 · Läs mer

Konkurrensverket stämmer Borås kommun

Förbjud Borås kommuns servicekontor att sälja mark- och... Det menar Konkurrensverket som nu stämmer kommunen i domstol.

2012-01-23 · Läs mer

FMV krävs på böter för felaktiga upphandlingar

Konkurrensverket kräver att domstol beslutar om böter på drygt en miljon kronor...

2012-01-20 · Läs mer

Vissa villkor uppfyllda i Arla-Milko-fusionen

Konkurrensverket har beslutat att godkänna Arlas försäljning av varumärkena... Därmed har vissa av de villkor som Konkurrensverket satte upp för att acceptera...

2012-01-17 · Läs mer

Europeisk köplag bra för konsumenterna

En gemensam europeisk köplag kan leda till effektivare konkurrens och därmed... Det skriver Konkurrensverket i sitt yttrande över Europeiska kommissionens...

2012-01-17 · Läs mer

Konkurrensverket stärker organisationen

Ellen Hausel Heldahl är ny avdelningschef på avdelningen för tillsyn över... Arvid Fredenberg är tillförordnad chefsekonom och leder den nyinrättade...

2012-01-10 · Läs mer

Mångfald höjer vårdkvaliteten

Det som är avgörande för att åstadkomma en kvalitetshöjande konkurrens inom... Den slutsatsen presenteras i en uppdragsforskningsrapport.

2012-01-04 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den andra rapporten för 2011 till Europeiska kommissionen om Systembolaget... Ett flertal företag i Sverige säljer alkoholdrycker via Internet och även...

2011-12-29 · Läs mer

Idrottsrörelsen överdriver

Flera ledande företrädare för idrottsrörelsen övertolkar Konkurrensverkets... Beslutet ska nu prövas i Marknadsdomstolen.

2011-12-21 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar utredning om båtmotorer

Konkurrensverket har utrett om det funnits fog för misstankarna om en... De har inte framkommit något som styrker misstankarna och därför läggs...

2011-12-20 · Läs mer

Bra för kabel-TV-kunder att ComHems förvärv inte blir av

Konkurrensverkets ingrepp leder till att ComHem inte fullföljer köpet av Canal... Därmed försämras inte konkurrensen, vilket gynnar kabel-TV-kunderna.

2011-12-16 · Läs mer

Böter för otillåtet anbudssamarbete om transporter

Två entreprenadföretag har accepterat avgiftsförelägganden efter att de gjort...

2011-12-15 · Läs mer

Elmätning varje timme för fler elkunder

Konkurrensverket stöder regeringens förslag om att de elkunder som vill ska...

2011-12-08 · Läs mer

Domstolsförhandling mot bussföretag

På tisdag den 6 december 2011 inleds huvudförhandlingen mot bussföretagen...

2011-12-05 · Läs mer

Telia Sonera missbrukade sin marknadsmakt

Stockholms tingsrätt har idag dömt Telia Sonera att betala 144 miljoner kronor i... Beloppet är det som Konkurrensverket begärt att tingsrätten skulle döma ut.

2011-12-02 · Läs mer

Fördjupad undersökning av Eniro 118 118:s förvärv av 118 800

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning av Eniro 118...

2011-12-01 · Läs mer

Falun krävs på böter för felaktig upphandling

Falu kommun krävs på 10 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menar att kommunen gjort en otillåten direktupphandling av...

2011-12-01 · Läs mer

Stärk de professionella upphandlarnas status och ställning

"Upphandlingskunskap bör finnas med i styrgrupper och ledningsgrupper... Det var en av de punkter som Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom höll...

2011-11-28 · Läs mer

Konkurrensverket kräver stopp för Com Hems förvärv

Om Com Hem får köpa Canal Digitals kabel-TV-verksamhet får företaget en alltför... Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol för att stoppa affären.

2011-11-24 · Läs mer

Försvarsmakten krävs på böter för felaktig medieupphandling

Försvarsmakten ska betala 270 000 kronor i böter eftersom Försvarsmakten har... Det kräver Konkurrensverket i en ansökan till förvaltningsrätten.

2011-11-21 · Läs mer

Samarbete över gränserna vid prövning av företagskoncentrationer

Alla konkurrensmyndigheter i EU har kommit överens om riktlinjer för samarbete...

2011-11-10 · Läs mer

Tjänstekoncessioner omfattas inte av upphandlingslagstiftningen

Göteborgs Hamn har för avsikt att tilldela en tjänstekoncession om... Eftersom tjänstekoncessioner är undantagna från upphandlingslagstiftningen... Det framgår av ett beslut från Konkurrensverket.

2011-11-03 · Läs mer

Inget stöd för underprissättning

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utreda om Mälarenergi Stadsnät AB har...

2011-10-28 · Läs mer

Luleå krävs på böter för felaktig IT-upphandling

Luleå kommun ska betala 100 000 kronor i böter eftersom kommunen har förlängt... Det kräver Konkurrensverket i en ansökan till förvaltningsrätten.

2011-10-27 · Läs mer

Konkurrensverket godkänner mejerifusion

Den bästa lösningen på en svår situation. Konsumentintresset har stått i förgrunden när Konkurrensverket har prövat Arla... Konkurrensverket godkänner samgåendet...

2011-10-26 · Läs mer

Däckkartell klar för domstolsprövning

Två däckföretag misstänks ha ingått i en anbudskartell i samband med offentliga... I en mellandom slår Stockholms tingsrätt nu fast att de misstänkta... Därmed är det klart för prövning i sak.

2011-10-17 · Läs mer

Flera initiativ för bättre service till företagare

I en skrivelse till regeringen redovisar Konkurrensverket en lista på åtgärder...

2011-10-14 · Läs mer

Nej till monopol på avtalslicenser

Ge inte ensamrätt till en organisation att träffa avtal för att ta in ersättning... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2011-10-12 · Läs mer

Domstolsförhandling mot TeliaSonera

På måndag den 10 oktober 2011 inleds huvudförhandlingen mot TeliaSonera vid...

2011-10-07 · Läs mer

Följ reglerna och slipp böter

Konkurrensverket har lämnat in två ansökningar om upphandlingsskadeavgift/böter... Det handlar om fall där Konkurrensverket har en skyldighet att ansöka om att...

2011-10-06 · Läs mer

Konkurrensen inom byggentreprenadområdet måste bli bättre

Byggentreprenader är högt representerade i de ansökningar om... Det förekommer också problem med korruption och karteller.

2011-09-28 · Läs mer

Konkurrensverket avstyrker TPA-utredningens förslag

Det är angeläget att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden. Det anser Konkurrensverket i sitt yttrande till regeringen och avstyrker...

2011-09-20 · Läs mer

Ny skrift om miljö- och sociala hänsyn i upphandlingar

Hur miljökrav och sociala hänsynstaganden i samband med offentlig upphandling... Konkurrensverket belyser frågan i en ny informationsskrift.

2011-09-06 · Läs mer

Offentliga köp från eget bolag ska ske restriktivt

Konkurrensverket anser att de gemenskapsrättsliga så kallade Teckal-kriterierna...

2011-09-01 · Läs mer

Förändring för ökad tydlighet i organisations- och ansvarsfrågor

För att bland annat uppnå en ökad tydlighet i organisations- och ansvarsfrågor... Förändringarna träder i kraft den 1 september 2011.

2011-09-01 · Läs mer

Samhällsmål styr offentlig upphandling

- Vi har nu ett unikt tillfälle att diskutera om, och i så fall hur... När nu både EU:s och våra svenska regler för offentlig upphandling ses över är... Det säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med en...

2011-08-31 · Läs mer

Filmstöd bör följa teknisk utveckling

Reglerna för statligt stöd till produktion av film och andra audiovisuella... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen med anledning av...

2011-08-30 · Läs mer

Böter krävs för Sigtuna kommun och Länstrafiken i Jämtland

Sigtuna kommun och Länstrafiken i Jämtland krävs på kännbara böter för att de... Nu tas ärendena till domstol.

2011-08-29 · Läs mer

Fördjupad utredning av Com Hems förvärv av Canal Digital Kabel-TV

Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning av det...

2011-08-26 · Läs mer

Peter Lindblom lämnar Konkurrensverket 1 december

Efter fyra år som chef för avdelningen för offentlig upphandling...

2011-08-26 · Läs mer

Konkurrensverket granskar marknaden för reservdelar till båtmotorer

Konkurrensverket kan bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos leverantörer av...

2011-08-23 · Läs mer

Företag gynnas av kommuners och myndigheters självsanering

Efter skärpningen av konkurrenslagen utsätts färre företag för konkurrens från... Lagskärpningen förra året har gett önskat resultat. Det framgår av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

2011-08-22 · Läs mer

Fördjupad utredning av Arla/Milko-affären

Konkurrensverket har den 27 juli 2011 beslutat genomföra en s. k. särskild undersökning av det planerade samgåendet mellan Arla och Milko.

2011-07-27 · Läs mer

Begränsa inte öppenhetsprincipen

Konkurrensverket pekar på att regeringens förslag att föreningarna ska få ökade... Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över En ny lag om ekonomiska...

2011-07-22 · Läs mer

Konkurrensverket positivt till minskat statlig fastighetsinnehav

Med ett minskat statlig fastighetsinnehav minskar också risken för osund... Det är bra, anser Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2011-07-21 · Läs mer

Sverige ordförande i europeiskt nätverk för offentlig upphandling

Från 1 juli har Sverige tagit över ordförandeskapet i PPN...

2011-07-15 · Läs mer

Konkurrensverket granskar finanssektorn

Konkurrensverket kan bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos företag inom...

2011-07-11 · Läs mer

Skärpta upphandlingsregler

Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste lagöverträdelserna inom... Efter ett år med skärpt lagstiftning har nu de första ärendena tagits till... Det framgår av en skrivelse som Konkurrensverket lämnat till regeringen.

2011-07-04 · Läs mer

Nya ledamöter i råd för forskning och upphandling

Konkurrensverkets två rådgivande organ har fått delvis nya ledamöter.

2011-06-29 · Läs mer

Rapport om Systembolagets monopol

I en rapport till Europeiska kommissionen tar Konkurrensverket bland annat upp... Det är den första rapporten av två för år 2011.

2011-06-28 · Läs mer

Utredning om kommunal bredbandsverksamhet läggs ned

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen av den kommunalägda...

2011-06-27 · Läs mer

Fler ska kunna leverera till försvaret

Det är positivt att öka konkurrensutsättningen inom försvaret. Till exempel är det positivt om fler företag, även små... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2011-06-27 · Läs mer

Hamnärende läggs ner efter åtgärder

Konkurrensverket avskriver ärendet mot Norrköpings hamn efter att flera åtgärder...

2011-06-23 · Läs mer

Olagligt bredband i Eskilstuna och Hallstahammar

Förbjud det kommunalägda Mälarenergi Stadsnät AB att sälja bredbandstjänster i... Verksamheten är olaglig och stör konkurrensen. Det menar Konkurrensverket i en stämningsansökan som har lämnats till Stockholms...

2011-06-22 · Läs mer

Se upp med osunda strategiska anbud

Tydligare krav på skyldighet att leverera tjänster eller varor till angett pris... Det framgår av en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket.

2011-06-21 · Läs mer

Migrationsverket krävs på böter för otillåten upphandling

Migrationsverket ska betala 5... Det kräver Konkurrensverket i en ansökan till förvaltningsrätten.

2011-06-17 · Läs mer

Tillåt gårdsförsäljning

Konkurrensverket anser att gårdsförsäljning ska tillåtas. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen när det gäller...

2011-06-10 · Läs mer

Vinnare i årets uppsatstävling

75 000 kronor får de sex vinnarna i Konkurrensverkets uppsatstävling dela på. Intresset för att delta i Konkurrensverkets uppsatstävling har varit stort och...

2011-06-08 · Läs mer

Fem miljoner till forskning om konkurrens och upphandling

Hur upplever privata företag att kommunerna ägnar sig åt verksamhet som... Det är ett av de områden som Konkurrensverket ger forskningsbidrag till.

2011-06-07 · Läs mer

Kommunalt bussbolag bedriver otillåtna beställningsresor

Konkurrensverket stämmer det kommunala bolaget Skelleftebuss för att bolaget... Konkurrensverket anser att Skelleftebuss har gått utanför sitt kompetensområde.

2011-05-31 · Läs mer

Konkurrensverket avstyrker Serviceutredningens förslag

Konkurrensverket avstyrker förslaget om bildandet av ett myndighetsgemensamt... Utredningen utgör enligt Konkurrensverket inte tillräckligt bra underlag för... Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringen.

2011-05-31 · Läs mer

Fel av kommunalförbund att stoppa konkurrens från Niscayah

För första gången tar nu Konkurrensverket en offentlig aktör till domstol för... Det är kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt som...

2011-05-26 · Läs mer

Avskrivning efter uppföljning av frivilligt åtagande

Efter att ha följt upp hur företaget Eco-Boråstapeter AB efterlevt ett...

2011-05-20 · Läs mer

Fler ska kunna arrangera biltävlingar

De som har tävlings- eller funktionärslicens från Svenska Bilsportförbundet ska... Bilsportförbundets regler måste därför ändras...

2011-05-19 · Läs mer

Konkurrensverket välkomnar ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att det är den som exploaterar mark... Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över promemorian Ökad konkurrens på det...

2011-05-17 · Läs mer

Utökat vårdval i vartannat landsting

Hälften av landstingen har infört, eller utreder möjligheten att införa... Det visar en kartläggning som Konkurrensverket nu lämnar till regeringen.

2011-05-13 · Läs mer

Undvik en snedvridning av konkurrensen på fordonsmarknaden

Stödsystem bör utformas så att de inte diskriminerar olika tekniska lösningar. Förslaget om nedsatt förmånsvärde...

2011-05-12 · Läs mer

Bättre statistik för effektivare upphandling

Brister i statistik och uppföljning gör det svårt att skilja på vad som är en... Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport och ger flera förslag på hur...

2011-05-05 · Läs mer

Konkurrensverket granskar postmarknaden

Konkurrensverket kan på förekommen anledning bekräfta att oanmälda besök har... Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt...

2011-05-03 · Läs mer

Krav på maxböter för otillåten direktupphandling

Konkurrensverket kräver maximalt bötesbelopp när det första ärendet om... Statliga Akademiska Hus krävs på tio miljoner i så kallad...

2011-05-03 · Läs mer

Konkurrensverket positivt till sänkt restaurangmoms

En sänkt restaurang- och cateringmoms innebär minskad konkurrenssnedvridning och... Det medför även sänkta administrativa kostnader och minskar risken för fusk. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar till finansdepartementet.

2011-05-02 · Läs mer

Västtrafiks köp av tåg lämnas utan åtgärd

Konkurrensverket har granskat Västtrafiks inköp av tåg som gjordes utan...

2011-04-29 · Läs mer

Storföretag dominerar matmarknaden

Både inom dagligvaruhandeln och inom livsmedelsindustrin är koncentrationen hög... Inom båda dessa branscher är det ett litet antal företag som står för en stor...

2011-04-28 · Läs mer

Nej till nuvarande förslag om
e-legitimation

Fler leverantörer av e-legitimation är positivt. Det förslag som presenterats har däremot sådana brister att det inte bör... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2011-04-26 · Läs mer

Förbättra förtroendet för elmarknaden

Branschetiska regler och oberoende observatörer är steg för att förbättra...

2011-04-19 · Läs mer

Ta inte bort obligatorisk byggfelsförsäkring

Konkurrensverket avstyrker förslaget om att ta bort den obligatoriska... Promemorian innehåller inte ett tillräckligt beslutsunderlag...

2011-04-08 · Läs mer

Prioriterade konkurrensfrågor

Mer transparens och öppenhet i Konkurrensverkets arbetssätt... Det var några av de prioriteringar i arbetet som Konkurrensverkets...

2011-04-07 · Läs mer

ASSA Sveriges förvärv av Swesafe

Konkurrensverket har beslutat att lämna Assa Sverige AB:s förvärv av Swesafe AB... Det här innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet...

2011-03-23 · Läs mer

Kustbevakningen har gjort otillåtna direktupphandlingar

Kustbevakningen har brutit mot upphandlingsreglerna genom att vid ett flertal... Det framgår av ett beslut från Konkurrensverket.

2011-03-23 · Läs mer

Konkurrensverket avskriver ärende mot Oskarshamns kommun

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen kring den...

2011-03-21 · Läs mer

KO:s möjlighet att vara ombud i vissa tvister bör bli permanent

Konsumentombudsmannens (KO) möjlighet att biträda enskilda konsumenter som ombud... Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringen.

2011-03-18 · Läs mer

Ge ökat utrymme för kollektiv prövning

Ett underlättande av kollektiv prövning skulle ge ett större genomslag av de... Det skulle ha en preventiv verkan på marknadens aktörer då det i sin tur leder...

2011-03-17 · Läs mer

Gör målet med upphandlingsreglerna tydligare

Det ursprungliga målet med upphandlingsreglerna "att öka effektiviteten i de... Det anser Konkurrensverket i sitt remissvar på EU-kommissionens Grönbok om en...

2011-03-11 · Läs mer

Undvik inlåsningar i gaslagen

En förhandsreglering av gasnätföretagens avgifter bör ha till syfte att... Den bör också leda till en effektiv tillsyn samt förutsägbarhet för både...

2011-03-09 · Läs mer

Håll utsläppshandelssystemet rent från subventioner

Det europeiska utsläppshandelssystemet är ett styrmedel som är avsett att minska...

2011-03-03 · Läs mer

Införande av investeringssparkonton

Konkurrensverket ser positivt på förslaget att införa investeringssparkonton.

2011-03-01 · Läs mer

Tillåt konkurrens vid förädling av biogas

Så kallad spetsning av biogas bör inte omfattas av nätmonopolet...

2011-02-28 · Läs mer

Konkurrensverket förordar enhetlig mervärdesskattesats

En enhetlig mervärdesskattesats minskar risken för konkurrenssnedvridningar... Det framhäver Konkurrensverket som svar på de frågor som EU-kommissionen ställer...

2011-02-18 · Läs mer

Glädjande EU-dom om telekonkurrens

EU-domstolens har idag i en dom gett stöd åt Konkurrensverkets syn att...

2011-02-17 · Läs mer

Värmlandsoperans avtal var en tjänstekoncession

Konkurrensverket har funnit att Värmlandsoperans avtal med Ticnet om ett...

2011-02-15 · Läs mer

Oklar nytta med nettodebitering av egen elproduktion

Konkurrensverket framför i ett remissvar att nettodebitering inte bör övervägas...

2011-02-04 · Läs mer

Per Karlsson ny chefsjurist på Konkurrensverket

Per Karlsson är ny chefsjurist och avdelningschef för juridiska avdelningen på...

2011-02-03 · Läs mer

Konkurrens mellan skolor ledde till måttlig betygsinflation

Det finns inga stora skillnader i hur friskolor och kommunala skolor sätter sina... Däremot förefaller ökad konkurrens mellan skolor ha lett till viss... Det visar docent Jonas Vlachos i en rapport som skrivits på uppdrag av...

2011-02-02 · Läs mer

Moderniserad webbplats

Nu lanserar vi vår moderniserade webbplats med tydligare ingångar för konkurrens... För att förbättra funktionen ytterligare har vi också ändrat strukturen och...

2011-02-02 · Läs mer

Timmätning bra för elmarknaden

Konkurrensverket stöder Energimarknadsinspektionens förslag om att införa...

2011-02-01 · Läs mer

Fallgropar vid entreprenadupphandlingar

Bristande kunskap kan leda till att stora upphandlingar av byggentreprenader... Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport.

2011-01-31 · Läs mer

Landstinget Dalarna har brutit mot lagen om valfrihetssystem

Genom att ställa krav som begränsar möjligheten att använda sig av filialer i... Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

2011-01-25 · Läs mer

Oklart om fördelar med ramavtal

Det finns inget stöd för uppfattningen att samordnade ramavtal pressar priserna. Det finns heller inte skäl att överdriva nackdelarna med ramavtal även om...

2011-01-25 · Läs mer

Viktigt utveckla inre marknaden

Konkurrensverket ställer sig positivt till Europeiska kommissionens arbete med... Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringen.

2011-01-24 · Läs mer

Utred om förvaltningsdomstolarna kan handlägga marknadsrelaterade mål

Konkurrensverket framför i ett yttrande över den så kallade Målutredningen att...

2011-01-21 · Läs mer

Avveckling av sjöfartsstödet bör övervägas

Det skriver Konkurrensverket i sitt yttrande över betänkandet Svensk sjöfarts...

2011-01-21 · Läs mer

Nya regler stoppar otillåtna direktupphandlingar

Kommuner och statliga myndigheter kan dömas att betala en straffavgift (böter)... Det är innebörden av de nya reglerna på upphandlingsområdet. Under våren kan Konkurrensverket ta det första ärendet till domstol.

2011-01-19 · Läs mer

Ny skrift: ”Siffor och fakta om offentlig upphandling”

Konkurrensverket har sammanställt tillgänglig statistik och fakta på...

2011-01-19 · Läs mer

Konkurrensverket har granskat Svenska Spels kasinoverksamhet

Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol kommer att genomföra en rad...

2011-01-18 · Läs mer

Särskild undersökning av Assa Abloys förvärv av Swesafe AB

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska Assa Abloys förvärv av Swesafe...

2011-01-12 · Läs mer

Fler anbud med e-upphandling

Konkurrensverket ställer sig positiv till EU-kommissionens grönbok om ökad... E-upphandling kan bidra till att ledtider kortas...

2011-01-11 · Läs mer

Migrationsverket genomförde otillåten direktupphandling

Ombyggnaden av Migrationsverkets förvar skulle ha föregåtts av en offentlig... Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

2011-01-10 · Läs mer

Stort intresse att starta nya apotek

Många nya apoteksföretag och en ökad tillgänglighet för många konsumenter. Det är resultatet ett och ett halvt år efter omregleringen av apoteksmarknaden... Samtidigt har Apoteket AB fortfarande en särställning på marknaden.

2011-01-03 · Läs mer

Risk för snedvriden konkurrens på järnvägsområdet

Konkurrensverket avstyrker ett förslag om att Transportstyrelsen ska få utföra... ECM-certifieringar i konkurrens med privata certifieringsorgan. Det framgår av Konkurrensverkets remissvar över ett delbetänkande (SOU 2010:61)...

2010-12-23 · Läs mer

Kontrollerande myndigheter bör inte konkurrera med privata företag

Myndigheter som utövar kontroll bör inte konkurrera med privata kontrollorgan. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen om ekologiskt...

2010-12-23 · Läs mer

Nej till ny lag om innovationsfrämjande upphandlingar

Konkurrensverket ställer sig däremot positivt till innovationsfrämjande...

2010-12-22 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den andra rapporten för 2010 till Europeiska kommissionen tar Konkurrensverket...

2010-12-22 · Läs mer

Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

Konkurrensverket anser i ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg att den...

2010-12-21 · Läs mer

Gemensamma uttalanden från EU:s konkurrensmyndigheter

Ge inte EU:s mjölkproducenter större möjligheter att förhandla om priser via... Det framhåller 28 chefer för europeiska konkurrensmyndigheter i en resolution. De pekar också på behovet av att ha effektiva konkurrensmyndigheter.

2010-12-20 · Läs mer

Konkurrensverket följer upp tidigare åtagande

För fem år sedan åtog sig Schneider Electric att göra vissa förändringar i sina... Efter en uppföljning av hur företaget uppfyllt sitt åtagande kan...

2010-12-21 · Läs mer

Anslagsfinansiera en ny upphandlingsmyndighet

Konkurrensverket stöder Statskontorets förslag om samordning av upphandlingsstöd... Konkurrensverket anser dock att myndigheten inte bör finansieras genom avgifter...

2010-12-20 · Läs mer

Standarder påverkar konkurrensen

Olika standarder kan vara ett hinder för fungerande konkurrens. Men samtidigt kan standarder vara ett effektivt verktyg för att garantera...

2010-12-17 · Läs mer

Fri prissättning för Make Up Stores franchisetagare

Kosmetikakedjan Make Up Store...

2010-12-16 · Läs mer

Förslag på ändringar för effektivare upphandlingar

Konkurrensverket föreslår ändringar för att effektivisera upphandlingsprocessen... Det framgår av en skrivelse till regeringen.

2010-12-14 · Läs mer

Låt priset på elcertifikat förbli fritt

Stör inte den fria prisbildningen på elcertifikatmarknaden genom att exempelvis... För att en så ingripande åtgärd ska vara motiverad krävs någon form av påvisbart...

2010-12-13 · Läs mer

Låt inte Trafikverket utvärdera sig självt

En fristående myndighet är mer lämplig att utvärdera Trafikverkets egen... Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2010-12-13 · Läs mer

Arbeten vid Sundsvall Arena var otillåten upphandling

Sundsvall Arena AB genomförde en offentlig upphandling av Himlabadet. Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att upphandlingen av Himlabadet inte...

2010-12-09 · Läs mer

Otillåten upphandling när Färgelanda kommun byggde om Björnhuset

Färgelanda kommuns avtal gällande ombyggnationen av Björnhuset skulle ha...

2010-12-09 · Läs mer

Konkurrensverket stämmer bussföretag för kartell

De två bussföretagen Ölvemarks och Scandorama har, enligt Konkurrensverket... De krävs nu på drygt 13 miljoner kronor i böter.

2010-12-09 · Läs mer

Små företag kan missgynnas med ny plan- och bygglag

Konkurrensverket varnar för att en ökad regelbörda för kommuner i samband med... Det här framgår i ett yttrande till miljödepartementet om de föreslagna...

2010-12-09 · Läs mer

Större möjlighet för fler att välja vårdmottagning

223 nya vårdmottagningar har öppnats. Möjligheten att välja vårdmottagning har förbättrats. Andelen privata vårdmottagningar har ökat. Etablering av nya vårdcentraler har lyckats väl när förtroendet mellan... Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport till regeringen.

2010-11-25 · Läs mer

Konkurrensverket stämmer däckföretag för anbudskartell

Konkurrensverket stämmer två däckföretag som har deltagit i ett otillåtet... Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar. Konkurrensverket kräver att däckföretagen ska betala drygt nio miljoner kronor i...

2010-11-24 · Läs mer

Granskning av Vattenfalls prissättning av fjärrvärme i Uppsala avslutas

Konkurrensverket bedömer att en fortsatt utredning av Vattenfalls...

2010-11-24 · Läs mer

Forskningsseminarium om konkurrensproblem vid standardisering

Fredagen den 12 november arrangerade Konkurrensverket sitt årliga...

2010-11-16 · Läs mer

Konkurrensen hotas av EU-kommissionens förslag för marknaden för mjölkprodukter

EU-kommissionens förslag till ändringar på marknaden för mjölkprodukter riskerar... Det framgår av ett yttrande från Konkurrensverket till regeringen.

2010-11-15 · Läs mer

Konkurrensverket har granskat fjärrvärmepriserna i Stockholm

Fortum Värme har förklarat att företaget har för avsikt att vidta åtgärder för... Samtidigt har fjärrvärmepriserna utvecklats i en positiv riktning för kunderna. Därför avslutar Konkurrensverket sin granskning av fjärrvärmepriserna i...

2010-11-15 · Läs mer

Uppdelning av revisionsföretag kan leda till försämrad konkurrens

Att dela upp revisionsföretag i sådana som är systemviktiga och andra som inte... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen om...

2010-11-11 · Läs mer

Tydligare krav för återbetalning av felaktigt driftstöd

Det bör framgå av presstödsförordningen att Presstödsnämnden ska kräva full...

2010-11-10 · Läs mer

Garanterad statlig kontroll av miljömärkning ifrågasätts

Konkurrensverket anser att det kan ifrågasättas om statens kontroll kan...

2010-11-10 · Läs mer

Positivt för den inre marknaden med en gemensam avtalsrätt

Konkurrensverket har i ett remissyttrande lämnat synpunkter på Europeiska...

2010-11-03 · Läs mer

Blyfri flygbensin ska specificeras utifrån internationell standard

Konkurrensverket stöder Transportstyrelsens förslag att utgå från internationell... Det framgår av ett yttrande till miljödepartementet.

2010-11-02 · Läs mer

Tvångsförvaltare har tänt gatubelysningen i Haparanda

Konkurrensverket avslutar ärendet mot Ekfors Kraft. Det kan ske efter att tvångsförvaltaren advokat Johan Gullesjö åter kopplat in...

2010-11-01 · Läs mer

Skärpt regelverk för bättre järnvägskonkurrens

Skärpta EU-regler kommer att öka förutsättningarna för en fungerande konkurrens... Konkurrensverket ser positivt på Europeiska kommissionens förslag till att...

2010-10-26 · Läs mer

Grön framtid med fungerande konkurrens

En fortsatt hållbar utveckling, med högt ställda miljökrav... Det framhåller de nordiska konkurrensmyndigheterna i en ny rapport om konkurrens...

2010-10-25 · Läs mer

Ökad effektivitet på marknaden för elektronisk kommunikation

Ändrade EU-direktiv innebär att lagen om elektronisk kommunikation, LEK... Konkurrensverket har yttrat sig över regeringens förslag till ändringar.

2010-10-19 · Läs mer

Nya föreskrifter för anmälan om företagskoncentrationer

Konkurrensverket har gjort en översyn av sina föreskrifter om anmälan om... De nya föreskrifterna träder i kraft den 15 november 2010 och ersätter de gamla... En anmälan som lämnas efter den 14 november ska följa de nya föreskrifterna.

2010-10-18 · Läs mer

Mindre papperskrångel vid gränsöverskridande upphandlingar

För att göra det lättare att lämna anbud vid offentlig upphandling i andra...

2010-10-18 · Läs mer

Eftergiftsseminarium i Stockholm

Ett 40-tal ombud...

2010-10-15 · Läs mer

Förslag till ny lag om elektroniska pengar främjar konkurrensen

Konkurrensverket stöder regeringens förslag om införande av det nya... Den föreslagna nya lagen underlättar utvecklingen av nya tjänster inom området...

2010-10-15 · Läs mer

Dan Sjöblom vid ICN-möte i Yokohama

Konkurrensverket försöker använda de mest effektiva medlen för att uppnå...

2010-10-08 · Läs mer

Effektivisera kommuniceringsskyldigheten

Konkurrensverket anser att den föreslagna förvaltningslagen framstår som mer... Däremot avstyrks bland annat förslag om att införa kommuniceringsskyldighet... Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till Justitiedepartementet.

2010-09-24 · Läs mer

Otillåten direktupphandling av Halmstad arena

Bygget av Halmstad arena skulle ha upphandlats i konkurrens enligt... Kommunen gjorde en otillåten direktupphandling när kontraktet skrevs med... Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.

2010-09-23 · Läs mer

Vi har prioriterat de största problemen

Under de få månader som den nya regeln i konkurrenslagen om... Flera kommuner och statliga myndigheter ser idag systematiskt över sina...

2010-09-23 · Läs mer

Mutor vid upphandlingar drabbar skattebetalarna

– Skattebetalarna är förlorare om offentliga upphandlingar styrs av mutor och... Det säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom med anledning av att ett...

2010-09-17 · Läs mer

Utredning om samarbete på mobilmarknaden avslutad

Konkurrensverket har efter genomförd granskning av ett nätsamarbete mellan Tele2... Det finns därför inte anledning att vidare utreda om samarbetet strider mot...

2010-09-15 · Läs mer

Stenungsunds kommun upphandlade utan annonsering

Konkurrensverket anser att det inte var rätt av Stenungsunds kommun att på grund...

2010-08-30 · Läs mer

Ekfors Kraft åläggs att ansluta el till vägbelysning

Ekfors Kraft AB åläggs av Konkurrensverket att koppla in el till gatu- och... Om detta inte sker ska företaget betala ett vite på 750 000 kronor.

2010-08-26 · Läs mer

Nej till monopol på avtalslicenser

Ge inte ensamrätt till en organisation att träffa avtal för att ta in ersättning... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2010-08-25 · Läs mer

Rapport om ersättningsetableringar för vissa privata vårdgivare

376 anmälningar om ersättningsetableringar har gjorts och de flesta i de tre... Det här går att läsa i en kartläggning av de ansökningar om...

2010-08-13 · Läs mer

Uppdaterat allmänt råd om tillämpningen av antidiskrimineringsförordningen

Konkurrensverket har uppdaterat det allmänna rådet om tillämpningen av...

2010-07-23 · Läs mer

TT:s förvärv av Retriever

Konkurrensverket har beslutat att lämna Tidningarnas Telegrambyrå AB:s (TT)... Det här innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet...

2010-07-16 · Läs mer

Skärpta regler ger bättre upphandlingar

När kommuner och andra myndigheter riskerar att få betala böter... Färre överträdelser av reglerna kommer att leda till bättre upphandlingar.

2010-07-15 · Läs mer

Nytt undantag för upphandling från statliga och kommunala företag

Statliga myndigheter... Det är innebörden av en ny regel i LOU som träder i kraft den 15 juli 2010.

2010-07-15 · Läs mer

Förslag till ändringar i föreskrifter om anmälan om företagskoncentrationer

Konkurrensverket inbjuder till synpunkter på förslag till ändringar i...

2010-07-07 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Fler prisändringstillfällen kan ha positiv inverkan på konkurrensen.

2010-07-07 · Läs mer

Utgången giltighetstid för anbud inget hinder för överprövning

Domstolen bör pröva upphandlingsmål i sak även då anbudens giltighet har gått...

2010-07-06 · Läs mer

Konkurrensverket genomför kartläggning av byggentreprenadupphandlingar

Konkurrensverket kommer under hösten 2010 att genomföra en kartläggning av...

2010-07-05 · Läs mer

Konkurrensverket i Almedalen

I dag deltar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom på ett seminarium i...

2010-07-05 · Läs mer

Avslutad utredning av Arlas avtal med dagligvaruhandeln

Konkurrensverket har beslutat att lägga ner utredningen om Arlas misstänkta...

2010-07-02 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar ärende om begravningsbyråer

Konkurrensverket har beslutat att inte fortsätta utredningen mot tre...

2010-07-01 · Läs mer

Ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Från den 1 juli har Arbetsförmedlingen möjlighet att öka valfriheten för...

2010-07-01 · Läs mer

Kommunal tolkförmedling upphör med ifrågasatt konkurrensbegränsande säljverksamhet

Konkurrensverket har utifrån konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande...

2010-06-30 · Läs mer

Ingen fortsatt utredning av tilldelning av frekvenser

Konkurrensverket avslutar ärendet om operatörers samarbete inför ansökan om...

2010-06-24 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar ärende om spelavgifter

Konkurrensverket avslutar ett ärende om spelavgifter inom golfsporten då det...

2010-06-22 · Läs mer

Effektiv avläsning av fjärrvärme

Konkurrensverket ifrågasätter om just månadsvis avläsning av energiförbrukningen... Det framgår av ett yttrande till regeringen.

2010-06-21 · Läs mer

Bonnierförlagens köp av Pocketgrossisten

Konkurrensverket har beslutat att lämna Bonnierföretagens förvärv av... Detta innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet ytterligare.

2010-06-15 · Läs mer

Lämna förslag för bättre konkurrens i livsmedelskedjan

I dagarna skickar Konkurrensverket ut uppmaningar till företrädare för de olika... Andra intresserade är också välkomna att lämna förslag.

2010-06-15 · Läs mer

Tre begravningsbyråer får kartellböter

Tre företag i begravningsbranschen accepterar ett avgiftsföreläggande efter att... Företagen ska nu betala de böter som Konkurrensverket föreslagit och slipper...

2010-06-07 · Läs mer

Sju nya forskningsprojekt om konkurrens

Hur påverkas priserna efter att en kartell har avslöjats? Den frågan... Konkurrensverket har fördelat årets forskningsbidrag för studier som rör...

2010-06-03 · Läs mer

Testet som kan avslöja kartellen

Karteller driver upp priserna. För att lättare kunna hitta tecken på misstänkta anbudskarteller har...

2010-06-01 · Läs mer

Avtal om leverans av biogas var en otillåten direktupphandling

Konkurrensverket bedömer att Örebro kommuns avtal med Swedish Biogas... Avtalen avser samverkan för bland annat uppförande av produktionsanläggning och...

2010-05-31 · Läs mer

Stockholms läns landsting har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att Stockholms läns landsting (SLL)... Samtidigt har SLL haft en bristande planering vid införandet av...

2010-05-31 · Läs mer

Lantmäteriet bryter mot lagen om offentlig upphandling

Lantmäteriets avtal om köp av programvara för geografiskt informationssystem...

2010-05-31 · Läs mer

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan... Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport... ...

2010-05-28 · Läs mer

Pris för bästa uppsatser om konkurrens

Fem vinnare i Konkurrensverkets uppsatstävling delar på 50 000 kronor. Intresset för konkurrens- och upphandlingsfrågor har varit stor inför tävlingen...

2010-05-25 · Läs mer

Konkurrensverket utvärderar sin egen verksamhet

Vid den internationella konferensen International Competition Law Forum (ICF) i...

2010-05-21 · Läs mer

Konkurrensverket granskar livsmedelskedjan

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att genomföra en granskning av...

2010-05-20 · Läs mer

Bättre för patienterna efter vårdvalet

Möjlighet för patienter att själva välja primärvårdsenhet... Det är några av de effekter som redan märks av vårdvalsreformen inom...

2010-05-20 · Läs mer

Ge PTS en konkurrensfrämjande roll på postområdet

Konkurrensverket stöder postlagsutredningens förslag att Post- och telestyrelsen...

2010-05-18 · Läs mer

Mer konkurrens vid försvarsupphandlingar

Konkurrensverket tillstyrker förslaget om att införa en ny upphandlingslag...

2010-05-17 · Läs mer

Särskild undersökning av TT:s förvärv av Retriever

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska TT:s...

2010-05-12 · Läs mer

Ny lag för vårdgivaretablering, LOVE

Konkurrensverket välkomnar utredningens intention att skapa förutsättningar för...

2010-05-07 · Läs mer

Kommuner får köpa vindkraft, men måste följa upphandlingsreglerna

Upplands Väsby kommuns planerade köp av vindkraft ska ske enligt... Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

2010-05-06 · Läs mer

Sjöfartsverket avvecklar kursgård

När Sjöfartsverket avvecklar Arkö kursgård upphör den eventuella... Konkurrensverket avskriver därför ärendet.

2010-04-28 · Läs mer

Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket anser att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingsreglerna i...

2010-04-23 · Läs mer

Skärpt lag ska förhindra otillåtna direktupphandlingar

Förslaget från regeringen innebär bland annat att upphandlande myndigheter och...

2010-04-14 · Läs mer

Konkurrensverket prövar köp av bokdistributör

Bokdistributören Pocketgrossisten ingår sedan den 1 mars 2010 i Bonnierförlagen. Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga Bonnierförlagen att anmäla förvärvet...

2010-04-09 · Läs mer

Debattartikel: ”Öppna näten för konkurrens”

Kommunerna har en viktig roll för utvecklingen av bredbandsmarknaden...

2010-04-08 · Läs mer

Arlabönder får leverera mer till andra mejerier

Arlas svenska medlemmar har rätt att leverera upp till 50 procent av sin... Det framgår i ett beslut från Konkurrensverket där Arla åtar sig att göra ett... Beslutet omfattar endast Arlas medlemmar i Sverige. Arlas åtagande förenas med vite på 750 000 kronor.

2010-04-06 · Läs mer

Kommunala bostadsbolag ska ägna sig åt sin kärnverksamhet

Kommunala bostadsbolag ska inte konkurrera på en fri marknad med tjänster som... Det framhöll Konkurrensverkets stf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i ett...

2010-03-31 · Läs mer

Normalt ingen moms för ideella föreningar

När den svenska mervärdesskattelagstiftningen ska anpassas till reglerna på...

2010-03-30 · Läs mer

Nej till föreslagna skatteregler för investeringsfonder

De föreslagna förändrade skattereglerna för investeringsfonder leder till... Därför avslår Konkurrensverket förslaget.

2010-03-30 · Läs mer

Yttrande om Soda-Club till hovrätten

Soda-Club kan ha brutit mot förbud i konkurrensreglerna. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Svea hovrätt.

2010-03-26 · Läs mer

Stokab behöver inte tillämpa upphandlingsreglerna

I ett yttrande till Kammarrätten i Stockholm bedömer Konkurrensverket att...

2010-03-26 · Läs mer

Allmänna råd om näringsförbud

Konkurrensverket har beslutat om allmänna råd om näringsförbud och...

2010-03-22 · Läs mer

TeliaSonera möter Konkurrensverket i EU-domstolen

Konkurrensverket stämde år 2004 TeliaSonera för att ha gjort sig skyldig till... Som ett led i den rättsliga processen har Stockholms tingsrätt vänt sig till...

2010-03-19 · Läs mer

Kartläggning av garantivillkor vid nybilsförsäljning

Det är viktigt att bilkunderna har möjlighet att själva välja bilverkstad när de...

2010-03-19 · Läs mer

Bolagisera myndigheters konkurrensutsatta näringsverksamhet

I ett yttrande till regeringen över ett utredningsförslag om att bolagisera...

2010-03-19 · Läs mer

Anslutning till ramavtal i efterhand är otillåten direktupphandling

Det är inte tillåtet med ramavtal som medger att upphandlande myndigheter i... Sådana ramavtal strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Det har Konkurrensverket konstaterat i flera beslut...

2010-03-19 · Läs mer

Valfrihet för nyanlända invandrare

Nu öppnas möjligheten för vissa nyanlända invandrare att själva välja en så... Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska tillämpas.

2010-03-18 · Läs mer

Kösystem för taxi vid Arlanda flygplats

Konkurrensverket har beslutat att inte fortsätta utreda anmälan om...

2010-03-17 · Läs mer

Överlåtelse av upphandlingskontrakt var otillåten direktupphandling

Söderköpings kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) genom... Det framgår i ett beslut av Konkurrensverket.

2010-03-08 · Läs mer

Konkurrensverket vann i Marknadsdomstolen

Domstolen har avslagit Ekfors överklagande av Konkurrensverkets åläggande. Beslutet i domstolen innebär att gatu-och vägbelysningen i Haparanda ska vara i...

2010-02-26 · Läs mer

Lämna kartellen och slipp straff

Kliv av en otillåten kartell och slipp straff. Nu tar Konkurrensverket till nya grepp för att informera om de möjligheter som... En kortfilm som visar hur man lämnar en kartell finns nu på nätet.

2010-02-24 · Läs mer

Kommuner bör inte konkurrera med fristående företag

Kommuner bör endast i undantagsfall engagera sig i egentlig näringsverksamhet... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande.

2010-02-22 · Läs mer

Hindra att skattesubventionerad kollektivtrafik tränger undan lönsam trafik

I ett yttrande till Näringsdepartementet över ett regeringsförslag om en...

2010-02-22 · Läs mer

Ärende om taxi vid Arlanda avskrivs

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen om kö- och... Detta eftersom Luftfartsverket beslutat att inte genomföra de planerade...

2010-02-19 · Läs mer

Underlätta att ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling av livsmedel

För att underlätta för kommuner och landsting att ställa krav på djurskydd vid...

2010-02-19 · Läs mer

Konkurrensverket avstyrker förslag om en ny uteslutningsgrund för leverantörer

Konkurrensverket avstyrker Arbetsmarknadsdepartementets förslag om att...

2010-02-19 · Läs mer

Viktigt med fungerande utbyte av läkemedel på apoteken

Konkurrensverket har i ett remissvar yttrat sig över TLV:s förslag till ändrade... I yttrandet pekar Konkurrensverket på ett antal faktorer som gör att förslagets...

2010-02-18 · Läs mer

Västernorrlands läns landstings avtal med Mantec otillåten direktupphandling

Landstingets avtal med konsultföretaget ManTec AB skulle ha föregåtts av en... Eftersom konsulttjänsterna upphandlades utan någon föregående annonsering är... Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.

2010-02-18 · Läs mer

Konkurrensverket avstyrker förslag om valfrihetssystem på området för elektronisk identifiering

I ett yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Strategi för...

2010-02-17 · Läs mer

Konkurrensverket granskar köp av mediebevakningsföretag

Tidningarnas Telegrambyrå, TT... Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga TT att anmäla förvärvet till...

2010-02-15 · Läs mer

Ny rapport om myndigheters näringsverksamhet

En myndighet bör under inga omständigheter tillåtas att bedriva... Den slutsatsen drar docent Henrik Jordahl i en rapport...

2010-02-12 · Läs mer

Örebro kommun säljer konferensanläggning

Konkurrensverket har tidigare uppmärksammat kommuner som på eget initiativ har...

2010-02-09 · Läs mer

Brister i Västra Götalandsregionens valfrihetssystem

Utformningen och tillämpningen av ickevalsalternativet i Västra...

2010-02-08 · Läs mer

Konkurrensverket vann i Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen har beslutat att avslå Luftfartsverkets överklagande av...

2010-02-05 · Läs mer

Konkurrensverket avstyrker förslag till reformerat driftstöd till dagstidningar

I ett yttrande till Kulturdepartementet över departementspromemorian "Driftsstöd...

2010-02-05 · Läs mer

Skärpt lag ger bättre upphandlingar

När lagen om offentlig upphandling skärps vid halvårsskiftet kan...

2010-02-04 · Läs mer

Ökade förutsättningar för konkurrens inom filmområdet

I ett yttrande till Kulturdepartementet tillstyrker Konkurrensverket...

2010-02-02 · Läs mer

Järnvägspaketet leder till förbättrad konkurrens

Konkurrensverket stöder Transportstyrelsens föreslagna regeländringar för att...

2010-01-26 · Läs mer

Relativ poängsättning vid anbudsutvärdering

I en ny rapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket analyserar Anders... dr. vid Örebro universitet...

2010-01-22 · Läs mer

Krav på certifiering påverkar konkurrensen

Certifiering av till exempel livsmedel kan ha både positiva och negativa... Till exempel kan små producenter i fattiga länder missgynnas. Det framgår av en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket.

2010-01-22 · Läs mer

Myndigheters försäljning av geografisk information har skapat konkurrensproblem

Konkurrensverket föreslår i ett yttrande till Lantmäteriet flera åtgärder för...

2010-01-21 · Läs mer

Förslag om ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Konkurrensverket tillstyrker till viss del förslaget om ny lag om valfrihet hos...

2010-01-20 · Läs mer

Nej till ny finansieringsmodell för samhällsomfattande teletjänster

Konkurrensverket avslår förslag om ny finansieringsmodell för samhällsomfattande...

2010-01-15 · Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i statlig inköpssamordning

Konkurrensverket har gjort en undersökning som bland annat tar upp vilka...

2010-01-07 · Läs mer

Policy för prioritering av ärenden fastlagd

Konkurrensverket har lagt fast en policy för prioritering av konkurrens- och...

2010-01-05 · Läs mer

Lag om vårdval i alla landsting

Från 1 januari 2010 ska alla landsting införa vårdvalssystem. De ska också tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV).

2009-12-30 · Läs mer

Ny regel om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Den nya regeln i konkurrenslagen, som träder i kraft den 1 januari 2010...

2009-12-30 · Läs mer

Avgifter mellan bankerna och konsumentintresset

Det är inte självklart att en sänkning av de avgifter som banker betalar till... Det framhålls i en rapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.

2009-12-28 · Läs mer

Utvärdering av anbud

Undvik så kallade kvalitetspoäng när offentliga upphandlingar ska utvärderas. Det menar två forskare som på Konkurrensverkets uppdrag analyserat olika...

2009-12-23 · Läs mer

Förlängt uppdrag för Konkurrensverket att följa omregleringen av apoteksmarknaden

Regeringen har beslutat att förlänga Konkurrensverkets uppdrag att följa och...

2009-12-18 · Läs mer

Ingen ytterligare utredning om kostupphandling

Konkurrensverket har beslutat att inte ytterligare utreda om Stockholms läns...

2009-12-18 · Läs mer

Ny bok om konkurrens och offentlig näringsverksamhet

Offentlig näringsverksamhet påverkar konkurrensen. I en ny bok...

2009-12-16 · Läs mer

Från TV till rörlig bild – var, när och hur vi tittar

Var, när och hur konsumerar vi rörlig bild? Konkurrensverket och Radio- och TV-verket har tillsammans tagit fram en rapport... Genom att presentera en aktuell analys och beskrivning av marknaden hoppas vi...

2009-12-14 · Läs mer

Hindra konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsbolag

I ett yttrande till regeringen över departementsrapporten Allmännyttiga...

2009-12-11 · Läs mer

Konkurrensen på postmarknaden kan stärkas

Det är möjligt att stärka konkurrensen på postmarknaden genom att ge fler... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2009-12-09 · Läs mer

Granskning av garantivillkor för personbilar

Biltillverkare erbjuder i vissa fall garantier på personbilar med villkoret att... Konkurrensverket ställer nu frågor till företagen om detta. Avsikten är bland annat att ta reda på om det eventuellt kan utgöra ett...

2009-12-03 · Läs mer

Åhléns köp av NK Kosmetik blir inte av

- Det är bra för konsumenterna och för konkurrensen att affären inte blir av...

2009-12-01 · Läs mer

Yttrande till Marknadsdomstolen över Luftfartsverkets överklagande

Konkurrensverket framhåller att verkets interimistiska beslut enbart rör...

2009-12-01 · Läs mer

Vårdföretag måste få likartade möjligheter

Från årsskiftet blir det möjligt för fler att själva välja vårdcentral. Men om vårdvalsreformen ska bli framgångsrik måste det finns effektiva system...

2009-12-01 · Läs mer

Förslag till allmänna råd om näringsförbud

Konkurrensverket inbjuder till synpunkter på allmänna råd om näringsförbud och...

2009-11-30 · Läs mer

Gatljusen ska tändas i Haparanda

Inom tre veckor ska strömmen till Haparanda Stads nybyggda gatubelysning vara... I annat fall hotar dryga viteskostnader. Det har Konkurrensverket beslutat.

2009-11-27 · Läs mer

Offentlig information kan användas kommersiellt

Det ska vara tillåtet att vidareanvända offentlig information i kommersiella... Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2009-11-27 · Läs mer

Norrköpings kommun avbryter upphandling

Norrköpings kommun har avbrutit sin upphandling av bland annat färska grönsaker...

2009-11-30 · Läs mer

Kommuner och myndigheter måste sluta konkurrera på ojusta villkor

Från årsskiftet är det inte tillåtet för kommuner...

2009-11-26 · Läs mer

Beräkning av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket har tagit fram en metod för hur vi kommer att tolka och...

2009-11-25 · Läs mer

Konkurrensverket anser att Upphandlingsbolagets ramavtal strider mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket drar i ett yttrande till Regeringsrätten slutsatsen att... De strider därför mot EU-rätten och lagen om offentlig upphandling.

2009-11-19 · Läs mer

Minska skattefusket inom taxi för bättre konkurrens

Konkurrensverket föreslår ytterligare åtgärder för att minska skattefusket inom...

2009-11-19 · Läs mer

Ojust konkurrens drabbar små och medelstora företag

Små och medelstora företag drabbas särskilt av ojust konkurrens från... Samtidigt finns det många mindre företag som känner sig missgynnade och...

2009-11-18 · Läs mer

Östgötatrafikens köp av biogas är olagligt

Östgötatrafikens avtal med Svensk Biogas i Linköping AB om leverans av... Eftersom det inte har skett är upphandlingen olaglig. Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.

2009-11-17 · Läs mer

Frivilligt åtagande från branschförening

En branschförening för laboratorieföretag har frivilligt åtagit sig att ändra... Åtagandet har förenats med ett vite på 750 000 kronor.

2009-11-16 · Läs mer

Policy för prioritering av konkurrenslagsfrågor

Konkurrensverket inbjuder till synpunkter på policy för prioritering av...

2009-11-16 · Läs mer

Forskarseminarium om konkurrens och offentlig sektor

Den offentliga sektor driver verksamhet i konkurrens med privat. Samtidigt gör det allmänna inköp för mångmiljardbelopp.

2009-11-13 · Läs mer

Små butiker slås ut – eller blir effektivare

När nya stormarknader byggs blir effekten dels att vissa mindre butiker med låg... Men samtidigt blir de butiker som överlever mer produktiva än tidigare. Det visar en forskningsrapport som finansierats av Konkurrensverket.

2009-11-11 · Läs mer

Bli tuffare i affären med ungkonsument.se

Ungkonsument. se är en ny webbplats med bra tips om vad man ska tänka på före ett köp och vad... Bakom står Konsumentverket och Konkurrensverket som vill hjälpa tonåringar att...

2009-10-26 · Läs mer

Luftfartsverket får inte gynna de stora taxibolagen på Arlanda

Konkurrensverket har beslutat ålägga Luftfartsverket att inte genomföra den...

2009-10-23 · Läs mer

Nya skatteregler för ideell sektor kan leda till konkurrensproblem

Stiftelse- och föreningsskatteutredningens förslag riskerar leda till att...

2009-10-23 · Läs mer

Dubbelroll på avfallsområdet kan ge konkurrensproblem

Kommunernas två roller på avfallsområdet kan vara motstridiga och skapa... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Miljödepartementet.

2009-10-16 · Läs mer

Uppdaterade föreskrifter och allmänna råd

Konkurrensverket har uppdaterat hänvisningarna till offentlighets- och...

2009-10-13 · Läs mer

Nybro Brunn bröt mot upphandlingslagstiftningen

Det av kommunen ägda AB Nybro Brunn har brutit mot lagen om offentlig...

2009-10-13 · Läs mer

Kommuner och landsting bryter mot likabehandlings- och proportionalitetsprinciperna

Norrköpings och Linköpings kommuner och landstinget Östergötland har brutit mot...

2009-10-13 · Läs mer

Arbetsmiljömärkning kan ge företag oförtjänt konkurrensfördel

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets...

2009-10-09 · Läs mer

Ändring i vår organisation

Från den 1 oktober har Konkurrensverket genomfört vissa förändringar i...

2009-10-09 · Läs mer

Konferens: European Competition Day

Den 7 oktober arrangeras konferensen European Competition Day - Europeiska... Temat för konferensen under det svenska ordförandeskapet är "Välfärd genom väl...

2009-10-07 · Läs mer

Ibland acceptabelt med inköp från myndighets eget bolag utan upphandling

En kommun eller annan myndighet ska under vissa noga angivna förutsättningar... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2009-10-05 · Läs mer

Konkurrensverket vill stoppa Åhléns köp av NK Kosmetik

Åhléns planerade köp av NK Kosmetik skulle påverka konkurrensen på marknaden... Därför går nu Konkurrensverket till domstol för att stoppa...

2009-10-01 · Läs mer

Hårdare tag mot regelbrytare

Förslaget att kunna döma ut marknadsskadeavgift (böter) för kommuner och... Men reglerna kan göras mer effektiva. Det konstaterar Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2009-09-15 · Läs mer

Viktigt värna konkurrensen i svåra tider

Särskilt i kristider är det viktigt att slå vakt om konkurrensreglerna. Kortsiktiga stödåtgärder kan på sikt visa sig vara negativa för en fungerande... Det framgår av en rapport som konkurrensmyndigheterna i Norden tagit fram.

2009-09-10 · Läs mer

Billigare flygbuss med konkurrens

Efter agerande från Konkurrensverket finns nu konkurrens på flygbussresor till... Det har lett till sänkta biljettpriser för konsumenterna.

2009-09-10 · Läs mer

Avtal om badhus skulle ha upphandlats

Kristinehamns kommuns nyttjanderättsavtal var i själva verket ett... Det har Konkurrensverket beslutat.

2009-09-11 · Läs mer

Föreslagna regler kan hindra konkurrens inom kollektivtrafiken

En fortsatt konkurrensutsättning av den lokala kollektivtrafiken är bra. Samtidigt är det viktigt att inte ge de myndigheter som ansvarar för...

2009-09-10 · Läs mer

Klartecken för samgående i leksaksbranschen

Det danska leksaksföretaget TOP-TOY kan köpa svenska Leksam.

2009-09-08 · Läs mer

Beslutet om upphandling av tunnelbana ligger fast

Regeringsrätten har avslagit Veolias yrkande om inhämtande av förhandsavgörande...

2009-09-01 · Läs mer

Forskningsrapport om kommunal prissättning i konkurrens

I en forskarrapport, som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket...

2009-08-27 · Läs mer

Ny lag sätter stopp för ojust konkurrens

Kommuner... Det är innebörden av det förslag som regeringen nu lämnat till riksdagen.

2009-08-26 · Läs mer

Inför tidsfrister i plan- och bygglagen

Konkurrensverket ställer sig positivt till regeringens förslag till en ny...

2009-08-21 · Läs mer

Ta hänsyn till lokala skillnader när bredbandsmarknaden regleras

Ta hänsyn till de olika konkurrensförhållanden som råder på skilda orter i... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande.

2009-08-20 · Läs mer

Misstänkt otillåtet samarbete mellan bussreseföretag

Konkurrensverket kan härmed bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos företag i... Företagen är verksamma på marknaden för guidade bussresor i Europa.

2009-08-04 · Läs mer

Samverkansavtal rörande gemensam nämnd ska upphandlas

Lagen om offentlig upphandling innehåller för närvarande inget undantag från...

2009-07-27 · Läs mer

Avtal om restaurangskola ska upphandlas

Sävsjö kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling när man avtalade om...

2009-07-24 · Läs mer

Begagnade fordon ska upphandlas

Vindelns kommun har vid två tillfällen brutit mot upphandlingslagstiftningen...

2009-07-21 · Läs mer

Konkurrensverket bötfäller kartell genom avgiftsföreläggande

Konkurrensverket har bötfällt företaget Rundvirke Poles AB med två miljoner... Företaget har deltagit i en kartell genom att träffa avtal eller samordna sig...

2009-07-08 · Läs mer

Kammarrätten avslår överprövning av SL:s tunnelbaneupphandling

Kammarrätten i Stockholm har avslagit Veolias begäran om överprövning av SL:s...

2009-07-07 · Läs mer

Ingen ändring av rättsläget - avfallstjänster

Rättsläget har inte ändrats när det gäller kommuners skyldighet att upphandla...

2009-07-01 · Läs mer

Inget undantag från skyldighet att upphandla

I ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping anser Konkurrensverket att...

2009-07-01 · Läs mer

Viktigt uppdrag om vårdval

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att följa och analysera...

2009-06-26 · Läs mer

Uppföljning av Postens förvärv av Strålfors

Konkurrensverket bjuder in marknadens aktörer att lämna synpunkter.

2009-06-26 · Läs mer

Beräkning av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket inbjuder till synpunkter på promemorian om hur verket avser att...

2009-06-25 · Läs mer

Ny ledamot i Konkurrensverkets råd för upphandlingsfrågor

Tom Madell, professor i juridik vid Umeå universitet...

2009-06-24 · Läs mer

Nya ledamöter i Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor får sex nya ledamöter. Forskning om konkurrens och upphandling får bidrag via Konkurrensverket.

2009-06-18 · Läs mer

Konkurrensverkets uppsatstävling avgjord

Nio studenter får dela på 78 000 kronor när Konkurrensverkets uppsatstävling nu... Ämnena har stor bredd och omfattar bland annat ämnen som immaterialrätt där...

2009-06-15 · Läs mer

SAS Credits och EuroBonus utreds inte vidare

Det saknas skäl för att i nuläget fortsätta att utreda klagomål mot...

2009-06-12 · Läs mer

Inga invändningar mot SL:s utvärderingsmodell

Konkurrensverket har inga invändningar mot den inbördes viktningen av... Det framgår av ett yttrande till Kammarrätten.

2009-06-11 · Läs mer

Fördel för statliga alternativ snedvrider konkurrensen

Enligt förslaget till förändringar i premiepensionssystemet gynnas de statliga... Detta kan snedvrida konkurrensen...

2009-06-08 · Läs mer

Mer till forskning om konkurrens och upphandling

Hur regioners näringsliv påverkas av offentliga inköp av tjänster... Det är några av de projekt som Konkurrensverket nu ger forskningspengar till.

2009-06-08 · Läs mer

Tydliga roller för myndigheter

Dela på myndighetsutövning och kommersiella veterinära tjänster så att de ligger... Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2009-06-02 · Läs mer

Särskild undersökning av Åhléns planerade förvärv av NK Kosmetik

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska Åhléns planerade förvärv av... Båda företagen är aktiva på detaljistmarknaden för mode- och kosmetikaprodukter.

2009-06-02 · Läs mer

Ny lagregel om konkurrens på lika villkor

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en komplettering av konkurrenslagen som...

2009-06-01 · Läs mer

Asfaltkartellen fälld i högsta instans

Marknadsdomstolen gick på Konkurrensverkets linje och fällde företagen i... De dömdes att betala de högsta böter någonsin i ett kartellmål i Sverige.

2009-05-28 · Läs mer

Förlängt avtal var ny upphandling menar Konkurrensverket

Karolinska Universitetssjukhusets, som är en del av Stockholms läns Landsting... Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

2009-05-15 · Läs mer

Svårt att skapa konkurrens på sirapsmarknaden

EU:s sockerreglering bidrar till att det är svårt att skapa en fungerande... Det konstaterar Konkurrensverket efter att ha sett på frågan om företaget...

2009-05-13 · Läs mer

Inga bevis för otillåtet samarbete bakom prishöjning

Konkurrensverket har inte funnit att en överträdelse av konkurrensreglerna ägde...

2009-05-11 · Läs mer

Konkurrens och fungerande marknad

Klimathot och krav på återvinning av produkter skapar möjligheter att utveckla...

2009-05-07 · Läs mer

Konkurrensverket undersöker mejeri- och dagligvaruföretag

Konkurrensverket har inlett en utredning om misstänkt missbruk av dominerande... För att säkra bevis har bland annat oanmälda besök...

2009-04-28 · Läs mer

Klartecken för köp av JET/Uno-X bensinstationer

Konkurrensverket har granskat det finska företaget St 1 Oy:s köp av Jet- och... Efter beslutet är det nu möjligt att slutföra affären.

2009-04-24 · Läs mer

Utökat uppdrag innebär nya prioriteringar

Konkurrensverket kommer även i fortsättningen att sätta lagtillämpning och...

2009-04-22 · Läs mer

Testa om branschorganisationens samarbete befinner sig i en gråzon

Allt samarbete mellan företag är inte förbjudet. Men det kan ibland vara svårt att veta var gränsen till det tillåtna går. Därför lanserar nu Konkurrensverket en webbaserad vägledning för samarbeten inom...

2009-04-20 · Läs mer

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar

Det arbete som pågår för att ytterligare konkurrensutsätta marknaden för...

2009-04-17 · Läs mer

Företag drabbas vid felaktiga upphandlingar

Många företag som missgynnats på grund av felaktiga offentliga upphandlingar har... Den rollen kan Konkurrensverket få om det införs regler som gör det möjligt att...

2009-04-16 · Läs mer

Myndigheter ska inte konkurrera med privata företag

Statliga myndigheter ska inte bedriva verksamhet på konkurrensmarknader. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2009-04-15 · Läs mer

Klartecken för GlaxoSmithKlines köp av AstraZeneca Tika

GlaxoSmithKline kan förvärva AstraZeneca Tika SNC. I Sverige är de båda företagen verksamma på recept-...

2009-04-06 · Läs mer

Konkurrensverket avstyrker spelutredningens förslag

Det finns inga sociala skyddshänsyn som motiverar att ATG och folkrörelserna ska... Det skriver Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen.

2009-04-01 · Läs mer

Åtgärder för bättre konkurrens

Konkurrensverket lägger nu, på uppdrag av regeringen...

2009-03-31 · Läs mer

Konkurrensverket följer utvecklingen på apoteksmarknaden

Utvecklingen på apoteksmarknaden kommer att följas och analyseras av... Aktörer och intressenter inbjuds att komma in med information som kan ha...

2009-03-25 · Läs mer

Upphandlingsfrågorna har inte belysts i Lavalutredning

Konkurrensverket har i ett yttrande till regeringen uppmärksammat att...

2009-03-25 · Läs mer

Samarbetsavtal om konsumentnytta

Efter många år av goda kontakter och regelbundet samarbete mellan...

2009-03-20 · Läs mer

Konsumenterna vinnare när apoteksmarknaden omregleras

Det är konsumenterna som blir vinnare när apoteksmarknaden öppnas upp för fler... Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid en utfrågning i...

2009-03-19 · Läs mer

Akademiska Hus bryter mot lagen

Akademiska Hus AB bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler...

2009-03-16 · Läs mer

Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket: Bredare uppdrag för Konkurrensverket

Konkurrenspolitiken har kommit mer i fokus under senare tid... Det anser Dan Sjöblom som har tillträtt som generaldirektör för...

2009-03-16 · Läs mer

Konkurrens är en politik för framtiden

Konkurrensverket är positiv till Långtidsutredningens huvudbetänkande och...

2009-03-13 · Läs mer

Yttrande med anledning av PTS utkast till frekvensbeslut

Enligt Konkurrensverket kan det inte uteslutas att teleoperatörernas gemensamma...

2009-03-09 · Läs mer

Bilprovning i konkurrens är bra – om det genomförs på rätt sätt

En öppning av bilbesiktningsmonopolet som leder till konkurrensutsättning är bra... Men det förslag som presenterats leder inte till fungerande konkurrens och ger... Det bör därför inte genomföras framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till...

2009-03-06 · Läs mer

Konkurrensverket avslutar ärende om påstått missbruk

Konkurrensverket kommer inte att gå vidare i utredningen om OMX AB gjort sig...

2009-03-02 · Läs mer

Skapa integrerad europeisk energimarknad

Det är viktigt att skapa en integrerad europeisk energimarknad. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2009-02-20 · Läs mer

Undersökning inledd på marknaden för vissa transporttjänster

Konkurrensverket kan bekräfta att en undersökning har inletts om misstänkt...

2009-02-19 · Läs mer

Använd slutna anbud vid fördelning av radiotillstånd

Att fördela tillstånd för att sända privat lokalradio med hjälp av ett slutet... Det anser Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

2009-02-16 · Läs mer

Forskningsstöd till matkonkurrens och effektivare upphandlingar

Konkurrensen inom livsmedelsmarknaden och effektivare offentlig upphandling. De båda områdena ska nu belysas ytterligare tack vare Konkurrensverkets...

2009-02-10 · Läs mer

Lönsamma energibesparingar ska inte ha stöd

Ge inte stöd till redan lönsamma energibesparingar. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över utredningen "Ett...

2009-02-05 · Läs mer

Företagskoncentration avseende smärtstillande läkemedel granskas

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska GlaxoSmithKlines planerade... Båda företagen tillverkar och säljer bland annat receptfria läkemedel mot värk...

2009-02-04 · Läs mer

Effektivare offentliga upphandlingar

Många fler små och medelstora företag ska kunna, och vilja... Det sa Jan-Erik Ljusberg, tf generaldirektör...

2009-02-04 · Läs mer

Stockholms tingsrätt vilandeförklarar målet mot TeliaSonera

Den 21 december 2004 lämnade Konkurrensverket in sin stämningsansökan mot...

2009-02-04 · Läs mer

Åtgärder för bättre konkurrens - offentlig sektor

Myndigheter ska inte bedriva näringsverksamhet som konkurrerar med privata... Det är ett av många förslag för förbättrad konkurrens som Konkurrensverket nu...

2009-02-03 · Läs mer

Vägledning om näringsförbud

Näringsförbud är en helt ny påföljd som kan drabba personer som deltagit i en... Förbudet infördes i den nya konkurrenslagen som trädde i kraft den 1 november...

2009-01-27 · Läs mer

Bättre konkurrens med rent spel

Det finns stora pengar att tjäna på att avslöja en kartell. Det framhöll Anne Vadasz-Nilsson, avdelningschef vid Konkurrensverket...

2009-01-20 · Läs mer

Krav vid upphandling avvisas av Konkurrensverket

I ett yttrande till Näringsdepartementet över en rapport av Energimyndigheten...

2009-01-16 · Läs mer

Offentlig upphandling som miljöpolitiskt verktyg

Offentlig upphandling kan användas som ett styrinstrument för att nå... Det framgår av en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket.

2009-01-15 · Läs mer

Dan Sjöblom ny generaldirektör för Konkurrensverket

Regeringen har utsett Dan Sjöblom till ny generaldirektör för Konkurrensverket. Dan Sjöblom kommer närmast från Europeiska kommissionens generaldirektorat för...

2009-01-15 · Läs mer

SAS EuroBonus

Marknadsdomstolens åläggande avseende SAS EuroBonus kan inte längre användas för...

2009-01-12 · Läs mer

Konkurrensverket godkänner köpare av Simonsen Material AB

Företaget OneMed har hittat en köpare som tar över delar av företaget Simonsen... Detta var en förutsättning för att den företagskoncentration som...

2009-01-09 · Läs mer

SJ ska följa upphandlingsreglerna

SJ AB är en upphandlande enhet och är därmed skyldigt att följa de regler som... Det slår Konkurrensverket fast i ett beslut.

2009-01-08 · Läs mer

Nytt samarbetsavtal med Ryssland

Konkurrensverket har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med sin ryska...

2009-01-02 · Läs mer

Ny lag om fritt val i vård och omsorg

En särskild lag, lagen om valfrihetssystem (LOV)...

2009-01-02 · Läs mer

Avveckla SJ:s monopol

Konkurrensverket stöder Järnvägsutredningens förslag om att införa konkurrens på...

2008-12-29 · Läs mer

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den andra rapporten för 2008 till Europeiska kommissionen behandlar...

2008-12-29 · Läs mer

Konkurrensverket föreslår att antidiskrimineringsförordningen avskaffas

Syftet med att införa en antidiskrimineringsförordning var säkert gott... Konkurrensverket föreslår därför att förordningen slopas.

2008-12-22 · Läs mer

Framtidens betalsystem ska vara icke-diskriminerande

Konkurrensverket framhåller i ett remissvar till regeringen att framtidens...

2008-12-19 · Läs mer

Effektiv tillsyn kräver rättsmedel

För att kunna bedriva en effektiv tillsyn över offentlig upphandling måste det... Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen.

2008-12-19 · Läs mer

Konkurrensverket stärker arbetet för konkurrens på lika villkor

Konkurrensverket stärker sin organisation för att kunna stödja den fortsatta...

2008-12-18 · Läs mer

Transportstyrelsen bör inte finansieras med avgifter

Transportstyrelsens myndighetsutövande verksamhet bör inte finansieras med...

2008-12-18 · Läs mer

Konkurrensreglerna följs inte tror sju av tio

Det finns ett starkt stöd för ett kraftfullt regelverk som motverkar... Samtidigt är det en vanlig uppfattning att det förekommer överträdelser av...

2008-12-17 · Läs mer

Klartecken för Fazers förvärv av Lantmännen

Konkurrensverket har beslutat att lämna Fazer Bageris förvärv av Lantmännen... Det innebär att affären kan genomföras.

2008-12-12 · Läs mer

Lantmäteriet följer uppmaning från Konkurrensverket

I ett svar till Konkurrensverket ger Lantmäteriet besked att man i... Ett tillsynsärende om olovlig direktupphandling avslutas därmed.

2008-12-10 · Läs mer

Åtgärder för bättre konkurrens

Väl fungerande marknader är viktigt för välfärden. De spelregler som krävs för en effektiv konkurrens kan förbättras. Det konstaterar Konkurrensverket i en första delrapportering till regeringen om...

2008-11-17 · Läs mer

Sista ronden mot asfaltkartellen

Tisdag den 18 november inleds huvudförhandlingen i Marknadsdomstolen mot de...

2008-11-17 · Läs mer

VLT förvärvar Gratistidningar i Sverige

Konkurrensverket har beslutat att lämna Stampenägda VLT AB:s förvärv av...

2008-11-12 · Läs mer

Upphandlingar av avfallstjänster kartlagda

Nästan vart tredje kommunalt avfallskontrakt har inte upphandlats i konkurrens. Flertalet av dessa direkttilldelningar strider enligt Konkurrensverket mot...

2008-11-12 · Läs mer

Vertikala samarbeten under lupp

Kontroll av hela kedjan från produktion till konsument är ämnet för en...

2008-11-06 · Läs mer

Bättre bett i skärpt konkurrenslag

Sverige har en ny konkurrenslag sedan den 1 november. Nu ökar förutsättningarna att ingripa mot företag som överträder...

2008-11-03 · Läs mer

Klartecken för TV4:s köp av C More

TV4 AB kan förvärva C More Group AB. Båda företagen tillhandahåller tv-kanaler i Sverige och båda är verksamma på...

2008-10-31 · Läs mer

Auktion bättre än skönhetstävling

Fördelningen av radiospektrum, som är en begränsad resurs...

2008-10-30 · Läs mer

Nytt allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Med anledning av att en ny konkurrenslag träder i kraft den 1 november 2008 har...

2008-10-30 · Läs mer

Statligt bolag bryter mot lagen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bryter mot lagen när bolaget inte...

2008-10-29 · Läs mer

Nya tillkännagivanden om åtagande vid företagskoncentrationer

Europeiska kommissionen har publicerat reviderade riktlinjer för korrigerande...

2008-10-29 · Läs mer

Konkurrensverket ställer frågor till Försvarsmakten om upphandling

Konkurrensverket begär en förklaring från Försvarsmakten om en offentlig... Upphandlingen gäller ett värdegrundsprojekt till en sammanlagd kostnad på cirka...

2008-10-22 · Läs mer

Stärk konkurrensen inom djursjukvården

I ett yttrande till Jordbruksdepartementet föreslår Konkurrensverket flera...

2008-10-22 · Läs mer

Gör prismätningar före och efter apoteksreformen

Gör en kartläggning av priserna på läkemedel nu, innan marknaden omregleras... Det kräver Konkurrensverket och Konsumentverket i en gemensam skrivelse till...

2008-10-17 · Läs mer

Konkurrenslagen skärps

Näringsförbud blir en ny möjlig påföljd för företagsledare som deltar i en... Det är en av nyheterna i den moderniserade och skärpta konkurrenslag som träder...

2008-10-15 · Läs mer

Konkurrensverket kräver förklaring av Upplands Väsby

Trots att länsrätten gjort bedömningen att Upplands Väsby kommuns upphandling av... Kommunen har dessutom, enligt uppgift... Nu kräver Konkurrensverket en förklaring.

2008-10-13 · Läs mer

Förläng inte skyddstiden för musik

Förläng inte skyddstiden från 50 till 95 år för musikartister och... Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen och vill att Sverige...

2008-10-13 · Läs mer

Nya föreskrifter om anmälan av företagskoncentrationer

Med anledning av att en ny konkurrenslag träder i kraft den 1 november 2008 har... Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2008.

2008-10-10 · Läs mer

Lättare välja bilverkstad

Det har blivit lättare att få service och reparationer på sin bil av andra... Men mer kan göras för att de fristående verkstäderna ska kunna arbeta på...

2008-10-09 · Läs mer

Alecta begränsade inte konkurrensen

Försäkringsbolaget Alecta har inte agerat på ett sådant sätt att det lett till... Den bedömningen gör Konkurrensverket och avskriver ett ärende om misstänkt...

2008-10-09 · Läs mer

Konkurrensverket avskriver klagomål mot Luftfartsverket

Konkurrensverket har prövat ett klagomål från Teliasonera mot Luftfartsverket. Med hänsyn till de rättsliga tvister som pågår är det inte möjligt att i nuläget...

2008-10-08 · Läs mer

Nordiska erfarenheter viktiga när apoteksmarknaden reformeras

Apoteksmarknaderna i de nordiska länderna har genomgått, och kommer att genomgå... I Sverige förbereds en avveckling av det nuvarande statliga apoteksmonopolet...

2008-10-07 · Läs mer

Nya regler öppnar för valfrihet

De kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem för sina... Med den nya lagen om valfrihetssystem, LOV...

2008-10-03 · Läs mer

Övergångsbestämmelser vid företagskoncentrationer

Den 1 november 2008 träder en ny konkurrenslag (2008:579) i kraft.

2008-09-30 · Läs mer

Nej till sponsring av Sveriges television

Sponsring av TV-program ska bara vara tillåten för kommersiella företag... Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

2008-09-29 · Läs mer

Konkurrensverket överklagar inte

Konkurrensverket har beslutat att inte överklaga Stockholms tingsrätts beslut...

2008-09-29 · Läs mer

Nya uppdrag för Konkurrensverket i regeringens budget

- Regeringens fokus på konkurrenspolitiken...