Upphandling och mindre företag

Upphandlingsreglerna syftar till att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar upphandlingar genom att dra nytta av konkurrensen på aktuella marknader. Den upphandlande myndigheten ska därmed dra nytta av konkurrensen för att göra goda affärer.

Öka SME:s deltagande och dra nytta av konkurrensen

Ett mått på hur intensiv konkurrensen är inom olika områden är antalet anbud per upphandling. Undersökningar som Konkurrensverket låtit genomföra visar att antalet anbud per upphandling har minskat. För att till fullo tillvarata konkurrensen på de aktuella marknaderna, och därmed skapa bra förutsättningar för goda affärer, är det därför viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud.

Att på olika sätt sträva efter ett ökat deltagande av mindre företag i offentliga upphandlingar leder ofta till fler anbud och därmed bättre möjligheter för den upphandlande myndigheten/enheten (benämns i fortsättningen endast upphandlande myndighet) att dra nytta av den befintliga konkurrensen. Det gynnar i regel både upphandlande myndigheter som får tillgång till ett bredare utbud med nya lösningar, och företagen som genom tillträde till marknaden inom offentlig upphandling får incitament att utvecklas och att vara innovativa. Fler aktörer i anbudsgivningen innebär också att den upphandlande myndigheten får bättre förutsättningar för att göra goda affärer, och därigenom ökar möjligheterna för att skattemedlen används effektivt.

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF, benämns ofta SME Small and Medium Enterprises) utgör cirka 99 procent av alla företag i Sverige. Begreppet SME används ofta utan att det närmare preciseras hur stort företaget är. I Sverige tillämpas Europeiska kommissionens definition av små och medelstora företag, SME. När SME-frågor aktualiseras vid offentliga upphandlingar är det ofta gruppen mikroföretag som det handlar om. På de här sidorna används begreppet mindre företag vilket omfattar både mikroföretag och ofta även små företag. Samma skäl till önskemålet om att förbättra förutsättningarna för mindre företag i offentliga upphandlingar gäller även för nystartade företag så att dessa, där det är lämpligt, får samma möjligheter att delta i upphandlingar som mer etablerade företag.

SME delas upp i följande kategorier:

  • Mikroföretag utgörs av företag med färre än 10 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning under 2 miljoner euro per år.
  • Små företag definieras som företag med färre än 50 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som understiger 10 miljoner euro per år.
  • Medelstora företag är företag som har färre än 250 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 50 miljoner respektive 43 miljoner euro per år.

Mindre företag missgynnas i upphandlingar

På många områden är det en hög marknadskoncentration med ett begränsat antal företag som svarar för en stor eller dominerande del av det totala utbudet på marknaden. Därför är det viktigt att offentliga beställare vid upphandling, och inte minst vid utformning av förfrågningsunderlag, tar hänsyn till marknadens konkurrensförhållanden. Genom att öka förutsättningarna för fler företag att delta i upphandlingar minskar risken för att någon leverantör sätter konkurrensen ur spel, till exempel genom samverkan eller kartellbildning i strid med konkurrensreglerna.

Tillämpningen av upphandlingslagstiftningen medför ofta att mindre företag på olika sätt missgynnas, till exempel på grund av att stora volymer efterfrågas (till exempel i ramavtal) eller att upphandlingen avser stora geografiska områden. Det finns en rad åtgärder som upphandlande myndigheter kan vidta för att mindre företag ska ha större möjligheter att kunna delta i upphandlingar.

De grundläggande principerna om likabehandling

De grundläggande principerna för offentlig upphandling innebär bland annat att en upphandlande myndighet varken får gynna eller missgynna ett företag på grund av dess storlek. De upphandlande myndigheterna får således inte heller särbehandla de mindre företagen, så att dessa kan komma att gynnas i förhållande till andra aktörer på marknaden. Snarare ska alla leverantörer ges lika goda förutsättningar att delta i upphandlingar.

Åtgärder som underlättar för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar