Åtgärder som underlättar för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar

Konkurrensverket vill peka på några åtgärder som de upphandlande myndigheterna bör tänka på vid utformningen av förfrågningsunderlaget.

Konkurrensverkets överväganden är generella och ska betraktas som en källa bland andra för att öka förutsättningarna för mindre företag att delta i offentlig upphandling.  De förslag som tas upp är riktade till upphandlande myndigheter, men även leverantörer kan här få information om hur myndigheter kan agera i en upphandling för att öka deras deltagande som anbudsgivare.

Den största möjligheten att förbättra möjligheterna för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar är i planeringsfasen och vid utformningen av förfrågningsunderlaget. I arbetet med att underlätta för mindre företag ingår också att ha en mycket god marknadskunskap inom de områden som upphandlingar genomförs och att vara öppen för en dialog med tänkbara leverantörer.

Upphandlande myndigheter bör ta hänsyn till och tänka på vissa moment när de befinner sig i följande faser i upphandlingsprocessen:

Vid kontakter med leverantörer före, under och efter en upphandling
Vid planeringsfasen
Vid utformning av förfrågningsunderlaget