Tröskelvärden

Det beräknade förväntade värdet av kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av tjänst avgör vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen. Är det fråga om en upphandling som beräknas understiga aktuellt tröskelvärde ska bestämmelserna i 15 kap. LUF tillämpas. Upphandling av en B-tjänst ska genomföras enligt 15 kap. LUF, oavsett kontraktets värde. Om en upphandling avser en kombination av varor och tjänster ska den upphandlande enheten följa de regler som gäller för den typ som dominerar värdemässigt.

LUf:s bestämmelser gäller oavsett värde
Nya tröskelvärden gäller från den 1 januari 2014: Vid upphandling av varor och A-tjänster drygt 3,6 miljoner kronor och vid upphandling av byggentreprenader drygt 45 miljoner kronor.

Detsamma gäller om det är fråga om en blandning av A- och B-tjänster. Om en upphandling avser mer än en verksamhet ska den upphandlande enheten tillämpa de bestämmelser som gäller Illustrationen visar att LUF:s bestämmelser gäller oavsett upphandlingens värde. Upphandling av varor, A-tjänster och byggentreprenader för den verksamhet som upphandlingen huvudsakligen avser. Med verksamhet menas de olika verksamheter (vatten, energi, transporter och posttjänster) som omfattas av LUF.

Tröskelvärden

Reglerna som är gemensamma för hela EU:s inre marknad gäller endast för upphandlingar över vissa värden, så kallade tröskelvärden. Det är främst här, vid de värdemässigt större upphandlingarna, som företagen väntas vara intresserade av att bevaka affärsmöjligheter och anbudsmarknader i andra länder än hemlandet, för att eventuellt lämna in ett anbud. Vid upphandling gäller olika bestämmelser i lagen beroende på om värdet beräknas vara över eller under tröskelvärdet.

En upphandlande enhet ska beräkna värdet av en upphandling för att fastställa tröskelvärdet. Tröskelvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för avtalets hela löptid. Även eventuella optioner och förlängningsklausuler ska räknas in som om de kommer att utnyttjas. Eventuella premier eller ersättningar som anbudssökande eller anbudsgivare kommer att erbjudas ska också räknas in. Upphandlingen får inte delas upp och beräkningsmetod får inte väljas i syfte att komma under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska sammanräknas.

Upprepade upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska sammanräknas vid tröskelvärdesberäkningen.

Tröskelvärden för upphandling inom områdena vatten. energi, transporter och posttjänster och för upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (gäller från den 1 januari 2014)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter 414 000 3 612 854
Byggentreprenader    
Upphandlande enheter/myndigheter 5 186 000 45 256 666

Kommissionen beslutar om en förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG, som gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden. Förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Den svenska regeringen offentliggör EG-förordningen om nya tröskelvärden genom ett så kallat tillkännagivande.

Beräkning av tröskelvärden

Uppdelning i A- och B-tjänster

Tjänster delas in i A- och B-tjänster. Är det fråga om en upphandling av en A-tjänst ska den upphandlas enligt 15 kap. LUF om värdet beräknas understiga tröskelvärdet, annars enligt övriga bestämmelser. B-tjänster ska däremot oavsett värde upphandlas enligt 15 kap. LUF. Anledningen till uppdelningen av tjänsterna är att A-tjänsterna anses vara mer lämpade för internationell konkurrens medan B-tjänster ofta är av sådan karaktär med hänsyn till nationella regler m.m. att det ansetts svårare att dra nytta av konkurrens från utländska leverantörer.

Upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena och av B-tjänster oavsett värde
Upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena