Upphandlingens avslutande

En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. Vid direktupphandling behöver inte underrättelsen göras skriftligt. En skriftlig underrättelse ska lämnas även vid ett beslut att avbryta en upphandling eller att en upphandling ska göras om.

Syftet med bestämmelsen är att en leverantör bättre ska kunna ta tillvara sin rätt att ansöka om överprövning. Det är därför viktigt att upphandlande enheter utformar informationen om tilldelningsbeslutet på ett tydligt sätt så att det framgår vilka omständigheter som legat till grund för beslutet att anta ett visst anbud. Det är inte tillräckligt att enheten i upplysningarna som skäl anger att den vinnande leverantörens anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Om anbudet antagits på den grunden bör i upplysningarna även redovisas vilka omständigheter som den upphandlande enheten tagit hänsyn till, för att enheten ska anses ha lämnat tillräcklig information om skälen för tilldelningsbeslutet.

Upplysningar på begäran av en leverantör
En upphandlande enhet ska till den anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats. Vidare ska en upphandlande enhet på begäran av en anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Dokumentation
Offentlighet och sekretess